Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2878-МИ/НР
София, 1 ноември 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Мария Георгиева Гергова-Трифонова – секретар на СИК № 122900076, с. Стубел, община Монтана, срещу решение № 381 от 30.10.2015 г. на ОИК – Монтана

Постъпила е жалба по електронната поща на ЦИК чрез ОИК – Мездра с вх. № МИ-15-1758 от 31.10.2015 г. от Мария Георгиева Гергова-Трифонова – секретар на СИК № 122900076, с. Стубел, община Монтана, срещу решение № 381 от 30.10.2015 г. на ОИК – Монтана, с което жалбоподателката е освободена като секретар на секционна избирателна комисия в с. Стубел и на нейно място е назначен Валери Николаев Димов.
Към преписката са приложени: жалба с вх. № 329/30.10.2015 г., постъпила в 16,25 ч., на ОИК – Монтана; решение № 381 от 30.10.2015 г. на ОИК – Монтана, обявено на 30.10.2015 г., 17,15 ч.; предложение с вх. № 320/30.10.2015 г. от Крум Костадинов Крумов – общински председател на ДПС в община Монтана.
В жалбата се твърди, че жалбоподателката не е подавала заявление за освобождаване като секретар на СИК. Моли да се отмени решението, с което е назначен като секретар Валери Николаев Димов, тъй като счита, че не са налични основателни причини за постановяването му.
Общинска избирателна комисия при постановяване на обжалваното решение се е съобразила изцяло с направеното предложение от упълномощения представител на ПП ДПС. Предвид кратките срокове за попълване състава на секционните избирателни комисии вследствие откази от страна на някои от членовете и е извършила предложената замяна.

Централната избирателна комисия от фактическа страна приема за установено следното:

Общинската избирателна комисия е приела оспореното решение на основание постъпило предложение от упълномощен представител на политическата сила, която е предложила и жалбоподателя за член на секционна избирателна комисия.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с жалбата, намира, че същата е процесуално допустима като подадена в срока за обжалване, предвиден в чл. 88 от ИК, и от лице с правен интерес, а разгледана по същество се явява недопустима, тъй като жалбата е постъпила в Централната избирателна комисия на 31 октомври 2015 г., 16,37 ч., след приключване на заседанието на Централната избирателна комисия. Разгледана е на заседание на 1 ноември 2015 г. в 9,30 ч. – 3 часа и половина след започване на изборния ден, и от фактическа страна ЦИК счита, че новоназначеният Валери Николаев Димов е встъпил в длъжност в 6,00 ч. на 1 ноември 2015 г. и на 31.10.2015 г. е приел изборните книжа и материали за секция № 122900076, с. Стубел, община Монтана, и отстраняването му би довело до разстройване работата на секционната избирателна комисия.

Предвид изложеното по-горе и на основание чл. 88, ал. 1 във връзка с чл. 57, ал. 1, т. 26, чл. 87, ал. 1, т. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Мария Георгиева Гергова-Трифонова – секретар на СИК № 122900076, с. Стубел, община Монтана, срещу решение № 381 от 30.10.2015 г. на ОИК – Монтана, като недопустима.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1574-МИ / 17.11.2022

    относно: искане за отваряне на запечатани помещения в община Искър, област Плевен, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори през 2019 г., 2021 г. и 2022 г.

  • всички решения