Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2877-МИ
София, 1 ноември 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Десислава Василева Кънева – член на СИК № 202000008, Таня Димитрова Минкова – член на СИК № 202000011, и Добрин Иванов Добрев – председател на СИК 202000012, срещу решение № 658 от 31.10.2015 г. на ОИК – Сливен

Постъпила е жалба с вх. № Ж-1.120 от 01.11.2015 г. от Десислава Василева Кънева – член на СИК № 202000008, Таня Димитрова Минкова – член на СИК № 202000011, и Добрин Иванов Добрев – председател на СИК 202000012, срещу решение № 658 от 31.10.2015 г. на ОИК – Сливен, с което жалбоподателят са освободени като членове и като председател на секционни избирателни комисии в гр. Сливен и на тяхно място са назначени Мирослава Миткова Тодорова, Мария Христова Иванова и Недялко Петров Петров.

В жалбата се твърди, че жалбоподателите са влезли в задълженията си на членове на секционните избирателни комисии на 31.10.2015 г., като са приели изборните книжа и са подготвили изборните помещения. Явили са се в 5,45 ч. на 01.11.2015 г. в посочените секции и са започнали изборния ден. Молят да се отмени решение № 658/31.10.2015 г. на ОИК - Сливен, с което са назначени нови членове на СИК, тъй като считат, че не са налични основателни причини за постановяването му.

Централната избирателна комисия от фактическа страна приема за установено следното:

Общинската избирателна комисия е приела оспореното решение на основание постъпило предложение от упълномощен представител на политическата сила, която е предложила и жалбоподателите за членове на секционни избирателни комисии. Жалбоподателите не са подавали заявления за освобождаването им като членове на секционните избирателни комисии.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с жалбата, намира, че същата е процесуално допустима като подадена в срока за обжалване, предвиден в чл. 88 от ИК, и от лица с правен интерес, а по същество се явява основателна.

Предвид изложеното по-горе и на основание чл. 88, ал. 1 във връзка с чл. 57, ал. 1, т. 26, чл. 87, ал. 1, т. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 658-МИ от 31.10.2015 г. на ОИК – Сливен, в частта относно промените в секции № 202000008, № 202000011 и № 202000012, като незаконосъобразно.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения