Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2876-МИ/НР
София, 1 ноември 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Силвия Вълчева Костова в качеството й на кандидат за кмет на кметство, с. Струйно, срещу решение № 389 от 30.10.2015 г. на ОИК в община Шумен, област Шумен

Постъпила е по електронна поща на ЦИК чрез ОИК Шумен жалба с вх. № МИ-15-1756/31.10.2015 г. Силвия Вълчева Костова в качеството й на кандидат за кмет на кметство, с. Струйно, срещу решение № 389 от 30.10.2015 г.  на ОИК в община Шумен, област Шумен.  Към жалбата е приложено копие на оспореното решение.

В жалбата са излагат твърдения, че решението е неоснователно по изложените съображения, а именно: изложените от жалбоподателката нарушения от цитираните в жалбата членове на СИК се доказват „С документи с особен статут на пазене и съхранение“; „членовете на СИК противно на задълженията им за провеждане на законосъобразни и обективни избори са повлияни на останалите членове на СИК и в нарушение на ИК са осъществили гласуване за кмет на кметство…“.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с жалбата и преписката по издаване на оспорването решение, намира жалбата за процесуално допустима като подадена в срок и от лице с правен интерес, но по същество се явява изцяло неоснователна.

Жалбоподателката не сочи конкретни доказателства от които по безспорен начин да се установят наведените от нея нарушения, извършени от двамата членове на СИК. Предвид което ОИК – Шумен правилно се е произнесла, че не съществува към настоящия момент обективната възможност да се проверят изложените факти в изложението на жалбата и да се обуслови правен извод за основателност на същата.

 С оглед на горното решение № 389 от 30.10.2015 г. на ОИК в община Шумен се явява правилно и законосъобразно.

На основание чл. 57, ал. 1 във връзка с чл. 88 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ без уважение жалбата от Силвия Вълчева Костова в качеството й на кандидат за кмет на кметство, с. Струйно, срещу решение № 389 от 30.10.2015 г.  на ОИК в община Шумен, област Шумен като неоснователна.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения