Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2875-МИ/НР
София, 31 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Пенка Николова Исаева – член на СИК № 062700038, с. Ребърково, община Мездра, срещу решение № 243-МИ/НР от 29.10.2015 г. на ОИК – Мездра

Постъпила е жалба чрез ОИК – Мездра с вх. № МИ-15-1753 от 31.10.2015 г. Пенка Николова Исаева – член на СИК № 062700038, с. Ребърково, община Мездра, срещу решение № 243-МИ/НР от 29.10.2015 г. на ОИК – Мездра, с което жалбоподателката е освободена като член на секционна избирателна комисия в с. Ребърково и на нейно място е назначена Росица Иванова Генчева.
Към жалбата са приложени: решение № 243-МИ/НР от 29.10.2015 г. на ОИК – Мездра, предложение с вх. № 136/29.10.2015 г. от Делян Василев Дамяновски – упълномощен представител на ПП БСП за промени в съставите на секционните избирателни комисии на територията на община Мездра.
В жалбата се твърди, че жалбоподателката не е подавала заявление за освобождаване като член на СИК и на първи тур на 25 октомври 2015 г. е изпълнила стриктно задълженията си като член на секционна избирателна комисия. Моли да се отмени решението, с което е била освободена като член на СИК, тъй като счита, че не са налични основателни причини за постановяването му.
Общинската избирателна комисия при постановяване на обжалваното решение се е съобразила изцяло с направеното предложение от упълномощения представител на ПП БСП.

Централната избирателна комисия от фактическа страна приема за установено следното: общинската избирателна комисия е приела оспореното решение на основание постъпило предложение от упълномощен представител на политическата сила, която е предложила и жалбоподателката за член на секционна избирателна комисия. Вследствие многобройните откази от страна на някои от членове на СИК и предвид кратките срокове за попълване състава на секционните избирателни комисии ОИК е извършила предложената замяна с цел обезпечаване на изборния ден на 1 ноември 2015 г.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с жалбата, намира, че същата е процесуално допустима като подадена в срока за обжалване, предвиден в чл. 88 от ИК, и от лице с правен интерес, а разгледана по същество се явява неоснователна, с оглед кратките срокове за попълване състава на СИК.

Предвид изложеното по-горе и на основание чл. 88, ал. 1 във

връзка с чл. 57, ал. 1, т. 26, чл. 87, ал. 1, т. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата от Пенка Николова Исаева – член на СИК № 062700038, с. Ребърково, община Мездра, срещу решение № 243-МИ/НР от 29.10.2015 г. на ОИК – Мездра като неоснователна.
Застъпено бе становище, че няма данни към предложението да е приложено писмено заявление от лицето да бъде освободен като член на секционната избирателна комисия.

Така предложения проект не събра необходимото мнозинство от две трети за приемането му.

„За“ предложения проект гласуваха: Иванка Грозева, Мария Мусорлиева, Йорданка Ганчева, Ивилина Алексиева, Метин Сюлейман и Румен Цачев.

„Против“ предложения проект гласуваха: Росица Матева, Ерхан Чаушев, Цветозар Томов, Севинч Солакова, Владимир Пенев и Ивайло Ивков.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2 във връзка с чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ предложения проект за решение за оставяне без уважение жалбата на Пенка Николова Исаева – член на СИК № 062700038, с. Ребърково, община Мездра, срещу решение № 243-МИ/НР от 29.10.2015 г. на ОИК – Мездра като неоснователна.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3372-ЕП/НС / 27.05.2024

    относно: искане да бъдат регистрирани като наблюдатели на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и народни представители на 9 юни 2024 г. представители на Бюрото за демократични институции и права на човека на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ/БДИПЧ)

  • № 3371-НС / 27.05.2024

    относно: жалба от Ц. П. – упълномощен представител на КП „ГЕРБ-СДС“ за нарушение на чл. 183 ал. 4 от Изборния кодекс

  • № 3370-ЕП / 27.05.2024

    относно: регистрация на Христо Атанасов Костов кандидат под № 3 в кандидатската листа на коалиция „СИНЯ БЪЛГАРИЯ“ за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.

  • всички решения