Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2869-МИ
София, 5 ноември 2023 г.

ОТНОСНО: жалба от инициативен комитет за издигане на Николай Христов Ставрев, за независим кандидат за кмет на община Хасково, срещу решение № 332-МИ/05.11.2023 г. на ОИК – Хасково

В Централната избирателна комисия по електронна поща е постъпила преписка от Общинска избирателна комисия – Хасково с вх. № МИ-15-135/05.11.2023 г., с която ни се препраща жалба срещу тяхно решение № 332-МИ/05.11.2023 г., подадена от инициативен комитет за издигане на Николай Христов Ставрев за независим кандидат за кмет на община Хасково, вписана в регистъра на жалбите на ОИК – Хасково под № 21/05.11.2023 г.

С оспореното решение от публичния регистър на упълномощени представители на партии, коалиции и инициативни комитети са заличени 60 бр. упълномощени представители на инициативния комитет за издигане на Николай Христов Ставрев за независим кандидат за кмет на община Хасково.

В жалбата се сочат твърдения за незаконосъобразност на решението и се иска отмяната му, тъй като жалбоподателят счита, че посоченото основание за заличаването на упълномощените представители – чл. 3, ал. 3 ИК, е неотносима.

След като се запозна с преписката, Централната избирателна комисия счита, че ОИК – Хасково е постановила законосъобразно решение, позовавайки се на императивната разпоредба на чл. 3, ал. 3 ИК, поради което жалбата трябва да бъде оставена без уважение като неоснователна, а решение № 332-МИ от 05.11.2023 г. следва да бъде потвърдено.

С оглед горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалба от инициативен комитет за издигане на Николай Христов Ставрев за независим кандидат за кмет на община Хасково с вх. № МИ-15-135/05.11.2023 г на ЦИК (вписана в регистъра на жалбите на ОИК – Хасково под № 21/05.11.2023 г), срещу решение № 332-МИ/05.11.2023 г. на ОИК – Хасково.

ПОТВЪРЖДАВА Решение № 332-МИ от 05.11.2023 г. на ОИК – Хасково.

Решението на ОИК – Хасково, подлежи на обжалване пред Административен съд – Хасково, в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

СС/ЕИ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • № 2991-МИ / 20.02.2024

    относно: допълване на Решение № 2940-МИ от 18.01.2024 г. на ЦИК за определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и за кметове

  • № 2990-МИ / 20.02.2024

    относно: оспорване на решение № 297/13.02.2024 г. на ОИК – Варна, по повод сигнал с вх. № 480/11.02.2024 г. от Радио и телевизия „Истина и Свобода“, „Търсим истината, защитаваме свободата“

  • всички решения