Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2868-МИ
София, 5 ноември 2023 г.

ОТНОСНО: жалба от Любомир Чакъров – представител на сдружение „Аз обичам Пловдив“, срещу решение № 351-МИ от 04.11.2023 г. на ОИК – Пловдив

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № Ж-36 от 05.11.2023 г. от Любомир Чакъров – представител на сдружение „Аз обичам Пловдив“, срещу решение № 351-МИ от 04.11.2023 г. на ОИК – Пловдив.

С решение № 351-МИ от 04.11.2023 г. ОИК – Пловдив, се е произнесла по сигнал с вх. № 39 от 04.11.2023 г. в регистъра за жалби и сигнали на ОИК – Пловдив, с твърдени нарушения за нерегламентирано поставен агитационен материал от кандидата за кмет на ПП „ГЕРБ“ за район „Централен“ Георги Стаменов. Общинската избирателна комисия – Пловдив след извършена проверка е оставила без уважение сигнала на Любомир Чакъров за разполагане на агитационен материал в нарушение на чл. 183, ал. 1 и ал. 3 от Изборния кодекс.

Жалбоподателят е недоволен от постановеното по неговия сигнал решение № 351-МИ от 04.11.2023 г. на ОИК – Пловдив, като счита същото за незаконосъобразно и неправилно и моли Централната избирателна комисия да го отмени.

След като разгледа постъпилата жалба, Централната избирателна комисия счита следното:

Жалбоподателят няма правен интерес от обжалване на решението на ОИК, тъй като с него не се засягат негови права или законни интереси. Подаденият от жалбоподателя сигнал до ОИК – Пловдив има само уведомителен ефект, като не поражда право на заявителя за участие в административно-наказателното производство, включително право да обжалва отказ да се започне такова. Ролята на това лице се изчерпва със сезирането на компетентния за произнасяне орган и не продължава по-нататък в производството. Жалбоподателят в производството пред ОИК – Пловдив, е сезирал комисията със сигнал за твърдени от него извършени нарушения. Следователно, лицето, подало сигнала пред ОИК – Пловдив, съответно депозирало жалбата до ЦИК, не се явява заинтересувана страна в проведеното по неговия сигнал производство.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Любомир Чакъров – представител на сдружение „Аз обичам Пловдив“, срещу решение № 351-МИ от 04.11.2023 г. на ОИК – Пловдив.

Решението на ОИК – Пловдив, подлежи на обжалване пред Административен съд – Пловдив, в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ССт/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения