Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2866-МИ
София, 5 ноември 2023 г.

ОТНОСНО: жалба от Н. М. Б. , срещу решение № 203-МИ от 03.11.2023 г. на ОИК – Разград

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № Ж-1 от 05.11.2023 г. на ЦИК, от Н.  М.  Б. , срещу решение № 203-МИ от 03.11.2023 г. на ОИК – Разград.

С решение № 203-МИ от 03.11.2023 г. ОИК – Разград е оставила без уважение сигнал до ОИК с вх. № 189/03.11.2023 г. от Н.  М.  Б. , в който се твърди, че на 29.10.2023 г. след приключване на гласуването СИК № 172600064 е предприела действие по преброяване и отчитане на резултатите от изборите съгласно Изборния кодекс и методическите указания на ЦИК. След пренасяне на данните от черновите към протоколите на СИК, член от комисията е изразил недоволство от действия на секретаря на комисията за това, че при съседни по райони комисии от съответните секции вече са предали документацията по изборите в ОИК – Разград и са приключили с дейностите по изборния ден. След приключване на изборния ден и предаване на документите в ОИК жалбоподателят е прегледал записите от действията по преброяването на вота в съседните секции и е установил съществени, но и фрапиращи нарушения. Жалбоподателят твърди също, че от записите е видно, че в някои от комисиите действително се установява известно забавяне при обработката на резултатите и то поради определената частична несъвместимост на част от членовете, назначени в СИК с дейностите, възлагани им по отчитане на резултатите от изборите. Според него умишлено са пренебрегвани разпоредбите на Изборния кодекс, методическите указания на ЦИК и разясненията, дадени при обучението на СИК. Общинската избирателна комисия е приела решение, с което е указала на цитираните секции стриктно да спазват всички действия по процедурата по установяване и определяне на данните от гласуването.

Жалбоподателят моли Централната избирателна комисия да постанови решение, с което да отмени като незаконосъобразно решение № 203-МИ от 03.11.2023 г. на ОИК – Разград.

Централната избирателна комисия приема, че жалбата е недопустима, но по съществото си представлява сигнал, поради което следва да бъде оставена без разглеждане, тъй като ОИК – Разград се е произнесла с решение по подадения сигнал от жалбоподателя.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.  М.  Б. , срещу решение № 203-МИ от 03.11.2023 г. на ОИК – Разград.

Решението на ОИК – Разград, подлежи на обжалване пред Административен съд – Разград, в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

КЦ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения