Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2866-ПВР/МИ
София, 18 ноември 2013 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Своге, Софийска област

Постъпило е предложение с вх. № 1118/06.11.2013 г. от Жоро Радоев Цветков - общински ръководител на ПП „ГЕРБ" - Своге, за промяна в състава на ОИК - Своге, Софийска област. Предлага се на мястото на Петя Иванова Христозова - член на ОИК, да бъде назначена Светлана Михайлова Колева и на мястото на Георги Иванов Петков - член на ОИК, да бъде назначена Симона Владимирова Симеонова. Към предложението са приложени: заявления от Петя Иванова Христозова и Георги Иванов Петков за освобождаването им като членове на ОИК; декларации по чл. 16, ал. 2 от ИК, копия от дипломите за завършено висше образование на Светлана Михайлова Колева и Симона Владимирова Симеонова; копие на удостоверение за сключен граждански брак на Петя Иванова Христозова.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Своге, Софийска област, Петя Иванова Христозова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Своге, Софийска област, Георги Иванов Петков, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Своге, Софийска област, Светлана Михайлова Колева, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Своге, Софийска област, Симона Владимирова Симеонова, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения