Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 286-НС
София, 23 юни 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „Сдружение на роверите“ за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Постъпило е заявлениe с вх. № 9-2 от 21.06.2021 г. от сдружение „Сдружение на роверите“, подписано от представляващия Атанаска Кънчева Цанкова, чрез Теодора Георгиева Стоянова, регистрирана с Решение № 239-НС от 16 юни 2021 г. на ЦИК българска неправителствена организация за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Към заявлението са приложени:

- пълномощно от представляващия Атанаска Кънчева Цанкова в полза на Теодора Георгиева Стоянова;

- пълномощно от представляващия Атанаска Кънчева Цанкова, в полза на 30 (тридесет) лица – упълномощени представители на сдружение „Сдружение на роверите“;

- списък с имената и единния граждански номер на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат;

- декларации по образец (Приложение № 30-НС от изборните книжа) – 30 (тридесет) бр.

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени за регистрация като наблюдатели 30 лица.

На 21.06.2021 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение „Сдружение на роверите“.

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията 29 лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс, а за 1 лице са установени несъответствия.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултатите от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 82-НС от 21 май 2021 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 29 (двадесет и девет) упълномощени представители на сдружение „Сдружение на роверите“, както следва:

№ по

ред

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.

Кънчо Георгиев Касабов

 

2.

Димитър Георгиев Касабов

 

3.

Дарина Мирославова Цанкова

 

4.

Димитър Илиев Кичуков

 

5.

Иванка Николаева Милушева

 

6.

Ангел Костадинов Даскалов

 

7.

Кирил Тенев Кирилов

 

8.

Марияна Христова Киришева

 

9.

Станислав Димитров Танански

 

10.

Мария Петрова Авджийска

 

11.

Цветелина Димитрова Тананска

 

12.

Дона Илиева Авджийска

 

13.

Петър Маринов Авджийски

 

14.

Петя Дамянова Тухлева

 

15.

Юлияна Стефанова Митева

 

16.

Христо Вълчев Генчев

 

17.

Гинка Енчева Мишкова

 

18.

Стоян Станев Стоянов

 

19.

Мария Калоянова Стоянова

 

20.

Мария Димитрова Иванова

 

21.

Иван Георгиев Иванов

 

22.

Силвия Георгиева Иванова

 

23.

Гергана Иванова

 

24.

Любомир Иванов Дудеков

 

25.

Емилия Емилова Радкова

 

26.

Мариела Стоянова

 

27.

Любомир Николов Симеонов

 

28.

Катя Йорданова Чукарска-Йончева

 

29.

Ива Руменова Йончева

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в регистъра за публикуване.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЛНГ/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1216-НС / 05.08.2022

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1215-НС / 05.08.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1211-НС от 4 август 2022 г. на ЦИК

  • № 1214-НС / 05.08.2022

    относно: приемане на образец на електронен публичен регистър на жалбите и сигналите, подадени до районната избирателна комисия, постановените по тях решения, и указания за комплектуване на преписките по жалбите срещу решенията на РИК

  • всички решения