Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 286-ЕП
София, 10 май 2019 г.

ОТНОСНО: сигнал за нарушение на изискването на чл. 179 ИК от доставчика на медийни услуги „Дарик радио“ АД

С вх. № ЕП-20-232/09.05.2019 г. в Централната избирателна комисия е получен сигнал от Съвета за електронни медии, подписан от София Владимирова – председател на СЕМ, с който е поискана преценка на Централната избирателна комисия дали е налице нарушение на чл. 179 ИК от доставчика на медийни услуги „Дарик радио“ АД. Към сигнала е приложен 1 брой електронен носител със запис на предизборна агитация на „БСП“ - Русе, предоставен за разпространение на 02.05.2019 г. в програмата на Дарик радио Русе на доставчика на медийни услуги „Дарик радио“ АД.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с видеоматериалите и извърши проверка, приема за установено следното:

Аудиоматериалът безспорно има характер на предизборен агитационен материал, представен в рубрика „Избори за Европейски парламент“ на Дарик радио Русе, и носи задължителния атрибут на предизборно послание, съдържащо предупреждението, че „Купуването и продаването на гласове е престъпление“. В излъчения аудиозапис липсва означението, че е платена форма на отразяване на предизборната кампания на политическите партии и коалиции.

От извършената проверка на страницата на „Дарик радио“ АД се установи, че е публикуван сключен договор с „БСП за България“, с предмет радиовреме, със срок на излъчване до 24.05.2019 г.

По силата на чл. 179 ИК задължение на доставчиците на медийни услуги при излъчване, публикуване и разпространение на платени форми на отразяване на предизборната кампания е да ги отделят с визуален, звуков или аудио-визуален знак, който съдържа надпис или звуково съобщение, че материалът е платен. От предоставения предизборен агитационен материал е видно, че това изискване не е спазено.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 23 и т. 26 във връзка с чл. 179, чл. 474, ал. 1 и чл. 496, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение на изискванията на чл. 179 ИК по отношение на „Дарик радио“ АД, вписано в Агенцията по вписванията с ЕИК 831476119, със седалище и адрес на управление гр. София 1504, район „Оборище“, бул. „Дондуков“ № 82, за излъчване по програма Дарик радио Русе на предизборен материал – аудиозапис с предизборна агитация на „БСП“ – Русе, предоставен за разпространение на доставчика на медийни услуги „Дарик радио“ АД и излъчен на 02.05.2019 г., в програмата на Дарик радио Русе, който не е отделен чрез визуален, звуков или аудио-визуален знак, съдържащ надпис или звуково съобщение, че материалът е платен.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на Радосвет Крумов Радев, ЕГН …………., в качеството му на директор и представител на „Дарик радио“ АД.


Зам.-председател: Кристина Стефанова

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения