Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 286-ЕП
София, 4 май 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели на фондация „МЛАДЕЖКА ТОЛЕРАНТНОСТ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

Постъпили са заявления с вх. № ЕП-18-27 от 29.04.2014 г. и № ЕП-18-33 от 30.04.2014 г. от фондация „МЛАДЕЖКА ТОЛЕРАНТНОСТ", представлявана от Икмал Юсеинова Джомова - председател на УС на фондацията, чрез пълномощника Емине Нежат Салим, регистрирано с Решение на ЦИК № 168-ЕП от 15.04.2014 г., българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 30 от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Емине Нежат Салим, представляваща сдружението в полза на 405 (четиристотин и пет) лица - представители на „МЛАДЕЖКА ТОЛЕРАНТНОСТ", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените от сдружението лица за наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, представен и на технически носител.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл.115 от Изборния кодекс и Решение № 40-ЕП от 2 април 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 405 упълномощени представители на фондация „МЛАДЕЖКА ТОЛЕРАНТНОСТ", както следва:

 

Име, презиме, фамилия

1.

Малин Борисов Шондров

2.

Мюжгян Бехчедова Ходжова

3.

Сабри Мюмюналиев Емрулов

4.

Емине Бесимова Дормушева

5.

Бахрие Ахмед Забун

6.

Исмет Наидов Касабов

7.

Кериме Халил Мюмюн

8.

Рукие Мюмюн Ахмед

9.

Лейля Кадир Челеби

10.

Севинч Нуридинова Салиева

11.

Надежда Владимирова Миткова

12.

Айнур Мюмюнова Халилова

13.

Сабри Халибрям Ахмед

14.

Фаитин Исмаил Яшар

15.

Асен Христов Кирилов

16.

Ергюн Назъм Мюмюн

17.

Билгин Мехмед Хайрула

18.

Филип Любенов Макаков

19.

Сали Реджеб Мурад

20.

Любен Богданов Христов

21.

Бирджан Сабриев Коджаместанов

22.

Вайтин Нуритин Шакир

23.

Сейхан Сали Хасан

24.

Васви Селим Емин

25.

Шахин Шукри Фейзула

26.

Фаритин Ахмед Юсеин

27.

Мюмюн Мустафа Бекир

28.

Ферди Неджатин Рюстем

29.

Тунджай Мохамед Мустафа

30.

Красимира Чавдарова Осман

31.

Кемал Мюмюн Мюмюн

32.

Мехмед Хикмет Алиш

33.

Джейлан Рамадан Халил

34.

Салимехмед Мустафа Сюлейман

35.

Тунджай Мустафа Мустафа

36.

Хамди Зихни Али

37.

Фахри Ахмед Мустафа

38.

Емурла Юктай Емурла

39.

Саадетин Фаитин Иляз

40.

Назми Исмаил Али

41.

Ерол Юсеин Юсуф

42.

Сали Местан Емин

43.

Асри Адем Салим

44.

Сунай Алим Ахмед

45.

Орхан Яшар Али

46.

Феим Мюмюн Мюмюн

47.

Милен Алипиев Караджов

48.

Айхан Осман Мустафа

49.

Мюмюн Шабан Юмер

50.

Ахмед Фахри Кехая

51.

Исмет Хълми Юсуф

52.

Еркан Шюкрю Хасан

53.

Йълмаз Ахмед Али

54.

Хюсеин Мустафа Байрам

55.

Месут Юсеин Садък

56.

Исмаил Реджеб Мехмед

57.

Васви Реджеб Гюлюстан

58.

Назми Назим Юмер

59.

Фарук Фаик Халил

60.

Изет Мюмюн Салим

61.

Вергюл Юсеин Юсеин

62.

Йълмаз Руфат Камбер

63.

Айше Айдън Мехмед

64.

Фериде Юксел Емин

65.

Дженгиз Селим Ибрям

66.

Хасан Шюкрю Хасан

67.

Беркант Шюкрю Юсуф

68.

Севгюл Хасан Юзеир

69.

Мехмет Ведат Мехмед

70.

Ясен Митков Йорданов

71.

Кремена Симеонова Иванова

72.

Йосиф Асенов Мирчев

73.

Динко Детелинов Иванов

74.

Веселин Радоев Медков

75.

Веселин Митков Илчев

76.

Асен Атанасов Иванов

77.

Красимир Христов Чаушев

78.

Младен Валентинов Хаджийски

79.

Роза Карамфилова Данаилова

80.

Светла Руменова Асенова

81.

Митко Асенов Караиванов

82.

Галя Янкова Хаджиева

83.

Митко Райчев Чолаков

84.

Нихат Ахмед Юсеин

85.

Сейхан Басри Мехмед

86.

Рейхан Джелил Халил

87.

Нури Юсеин Юсеин

88.

Вела Огнянова Николова

89.

Джемил Якуб Емир

90.

Божидар Ангелов Кръстев

91.

Татяна Сашева Панова

92.

Валентина Сашева Павлова

93.

Надя Рафаилова Миткова

94.

Валентин Веселинов Бостанджиев

95.

Желязка Рафаилова Татарова

96.

Виктор Борилавов Кьосев

97.

Таня Филипова Незирова

98.

Милиян Милков Пъчев

99.

Велислав Александров Хаджиев

100.

Емил Цанков Хаджиев

101.

Дияна Ясенова Дюлгерова

102.

Мая Янкова Хашимова

103.

Борислав Здравков Тодоров

104.

Кристиан Кирчев Башев

105.

Симона Руменова Димитрова

106.

Канолина Миткова Рушанова

107.

Рашид Емин Емин

108.

Мюмюн Юсеин Али

109.

Хайредин Салиюмер Хасан

110.

Мюмюн Алейдин Саид

111.

Исмаил Джемалдин Мюмюн

112.

Сюлейман Хасан Емин

113.

Мерал Хълми Исмаил

114.

Сезгин Сали Мехмед

115.

Исмет Мустафа Юсеин

116.

Юмер Реджеб Юсуф

117.

Кадир Якуб Юмер

118.

Нурджихан Нурхан Юсеин

119.

Меджнун Мустафа Хасан

120.

Стефан Асенов Маджаров

121.

Хасан Бекир Али

122.

Еминкязим Кязим Чауш

123.

Мюмюн Садък Алибей

124.

Мустафа Есат Мустафа

125.

Али Сабри Хасан

126.

Назифе Джейлян Сюлейман

127.

Нурджан Сали Мустафа

128.

Мюмюнали Мюмюн Коджаюмер

129.

Фахри Садък Хаджиюсеин

130.

Мюмюн Хасан Хадживели

131.

Мюмюнали Халил Хасан

132.

Александър Тонев Къбов

133.

Вероника Бойкова Тодорова

134.

Валерия Илиева Димитрова

135.

Виктор Радков Маджаров

136.

Тунджай Адем Халибрям

137.

Сами Мюмюн Емин

138.

Осман Исмаил Алиосман

139.

Ерджан Реджеб Юсеин

140.

Сафет Мустафа Алиосман

141.

Октай Феим Ибрахим

142.

Фикрет Юзеир Юзеир

143.

Рамадан Шабан Хасан

144.

Сами Ибрахим Дургут

145.

Шахин Садък Аптулла

146.

Фикри Юсуф Хатиб

147.

Мюмюн Сали Ибрахим

148.

Ахмед Шюкрю Хасан

149.

Метин Халил Халил

150.

Иляз Фикри Халил

151.

Хюсеин Емин Ибрахим

152.

Сали Мюмюн Юсеин

153.

Ридван Зекерие Юсеин

154.

Мустафа Юсеин Сюлейман

155.

Ердун Мехмед Садулла

156.

Сабахаттин Фаик Мюмюн

157.

Али Бейсим Бекир

158.

Хасан Мустафа Хаджъюсуф

159.

Мюрсел Муавни Юсуф

160.

Шенер Байрамали Ибрям

161.

Сабахтин Мустафа Мустафа

162.

Хабиб Юзджан Халибрям

163.

Илхан Мустафа Местан

164.

Раиф Хасан Мюмюн

165.

Мюмюн Мустафа Гюлюстан

166.

Билял Ахмед Хюммет

167.

Орхан Хасан Мехмед

168.

Шюкрю Мехмед Али

169.

Гюрсел Мехмед Хюсеин

170.

Хълми Сюлейман Халилефенди

171.

Хълми Хасан Халил

172.

Кадир Исмаил Мустафа

173.

Улви Расим Юсуф

174.

Фикри Садък Хаджъкелеш

175.

Давуд Байрамали Ахмед

176.

Феим Осман Юсеинчауш

177.

Тюркюм Осман Али

178.

Хава Керим Муса

179.

Айше Иса Хасан

180.

Рейхан Мюмюн Ибрям

181.

Ерджан Феим Ибрям

182.

Керим Фикри Хасан

183.

Мехмед Ахмед Юмер

184.

Орхан Али Арабаджъ

185.

Мустафа Хасан Юмер

186.

Веселина Нейкова Асенова

187.

Севдалин Аврамов Илиев

188.

Юрий Атанасов Топалов

189.

Ангел Невенов Боянов

190.

Ахмед Юсеин Мехмед

191.

Хабиб Мюмюн Юсеин

192.

Исмаил Зекеия Юсеин

193.

Мехмед Халибрям Мехмед

194.

Велин Хубенов Георгиев

195.

Ивайло Миленов Харитов

196.

Димитър Маринов Димитров

197.

Михаил Стефанов Башев

198.

Танжу Фикри Хюсеин

199.

Мехмед Хасан Хадживели

200.

Мехмед Кязим Мехмед

201.

Шенол Сабри Мехмед

202.

Фахри Али Хасан

203.

Невин Юмер Халил

204.

Фатмегюл Хасан Ахмед

205.

Юсеин Мустафов Панджуров

206.

Айнур Бахри Ибрям

207.

Селяхтин Осман Осман

208.

Расим Юсеин Расим

209.

Неджатин Осман Тахир

210.

Сабахтин Ариф Давуд

211.

Севгинар Мехмедали Юсеин

212.

Бахрие Мустафа Семерджи

213.

Мехмед Юсеин Мехмедали

214.

Али Али Халил

215.

Ниязи Хюсню Карамустафа

216.

Гюлтен Ахмед Мехмед

217.

Селятин Хасан Емин

218.

Юсеин Мехмед Ибрям

219.

Алиосман Дауд Билял

220.

Ахмед Ахмед Байрям

221.

Самет Ахмед Осман

222.

Юсуф Назиф Караали

223.

Халил Хюсню Мехмед

224.

Мехмед Бекир Халилефенди

225.

Ахмед Бекир Еминефенди

226.

Фикрие Юмер Садък

227.

Синан Шюкрю Юсеин

228.

Байрям Ахмед Алипаша

229.

Бедрие Юсеин Халил

230.

Сема Сали Адем

231.

Хасан Мюмюн Топал

232.

Младен Асенов Младенов

233.

Мустафа Юмеросман Мехмед

234.

Педрие Ахмед Хасан

235.

Сабри Сюлейман Емин

236.

Севгюл Шукри Исмаил

237.

Реджеб Мехмед Мехмед

238.

Сейхан Шабап Исмаил

239.

Самет Мюмюн Али

240.

Сабри Ахмед Мехмед

241.

Ергюн Сабахтин Байрям

242.

Адем Мехмед Салим

243.

Мехмед Кадир Рашид

244.

Хайрие Тасим Бекир

245.

Небибе Мехмед Хаджихасан

246.

Салим Яшар Салим

247.

Ахмед Якуб Мустафа

248.

Мустафа Раим Мустафа

249.

Сами Мехмед Мустафа

250.

Юсуф Ахмед Сали

251.

Емин Шефкет Ахмед

252.

Нуртин Ахмед Заид

253.

Асен Методиев Мишев

254.

Сабри Исмаил Ахмед

255.

Асен Йосифов Казълов

256.

Славчо Стоянов Каменов

257.

Сезгин Мюмюнов Хасанов

258.

Мехмедали Мехмед Мехмедали

259.

Мустафа Али Вели

260.

Кадир Мустафа Шабан

261.

Асен Щерев Асенов

262.

Басри Адем Али

263.

Емрах Неждет Юсеин

264.

Айхан Назиф Курт

265.

инж.Абидин Мехмед Хаджимехмед

266.

Мюмюн Раиф Мюмюн

267.

Ферад Исмаил Салиф

268.

Тасим Ахмед Мустафа

269.

Милчо Иванов Казълов

270.

Фахри Местан Юсеин

271.

Андрей Асенов Челебиев

272.

Хасан Осман Ходжа

273.

Исмаил Ахмед Якуб

274.

инж. Ерол Фикрет Фетта

275.

Неждие Фахри Акиф

276.

Хасан Халил Хасан

277.

Баки Неждет Касим

278.

Красимир Съботинов Хорочев

279.

Сунай Мехмед Ахмед

280.

Мухаррем Наим Мухаррем

281.

Хасан Азис Исмаил

282.

Раиф Шабан Мустафа

283.

Кадир Себахтинов Мустафов

284.

Лейла Идриз Ариф

285.

Сабиха Сабри Местан

286.

Мустафа Фахри Ахмед

287.

Юксел Азис Халим

288.

Айдън Меджит Керим

289.

Мюмюн Сюлейман Емин

290.

Ширин Емин Сюлейман

291.

Гюндюз Исмаил Халил

292.

Лятиф Мехмед Расим

293.

Сейфи Азис Неджиб

294.

Ерол Бехчет Касим

295.

Ердинч Джемал Мюмюн

296.

Юсеин Велайдин Ахмед

297.

Мюмюнали Мюмюнали Ахмед

298.

Басрие Юмер Хайрула

299.

Ахмед Ремзи Мустафа

300.

Бекир Ергюн Сюлейман

301.

 Расим Муса Сеидахмед

302.

Еркан Юсеин Юсеин

303.

Ферди Исмет Мурад

304.

Мухидин Изет Шабан

305.

Байрам Юзкан Байрам

306.

Мехмед Бедриддин Мехмед

307.

Ахмед Мустафа Хасан

308.

Рамадан Исмет Мустафа

309.

Ширин Сабахтинова Мустафова

310.

Тасим Юсеин Емурла

311.

Айлин Ахмед Хаджихюсеин

312.

Муса Юсуф Сеидахмед

313.

Байрям Сабри Юсеин

314.

Нурхан Нури Юмер

315.

Ахмед Махмуд Исмаил

316.

Мюмюн Дурмуш Али

317.

Виждан Хайри Ахмед

318.

Айкъз Ремзи Кямил

319.

Анифе Шефкет Шефки

320.

Гюлай Рафет Ахмед

321.

Бейсим Рамадан Бейсим

322.

Хикмет Юмеросман Халил

323.

Нериман Мюмюн Хасан

324.

Сание Хамза Халил

325.

Гюркан Мехмед Ибрям

326.

Айтен Мустафа Мехмед

327.

Бедри Мустафа Мехмед

328.

Исмаил Дауд Ибрям

329.

Сезгин Мехмед Исмаил

330.

Танер Мехмед Юмер

331.

Зихни Гюнгьор Дурмуш

332.

Ерол Есад Тахир

333.

Илкнур Мюмюн Кязим

334.

Мюмюн Бекир Хасан

335.

Ферди Сами Юсуф

336.

Танер Мюмюн Али

337.

Али Хасан Осман

338.

Исмет Юсуфов Ахмедов

339.

Мустафа Осман Мустафа

340.

Айше Мехмед Сюлейман

341.

Юсеин Емин Байрам

342.

Нериман Феим Джафер

343.

Юсеин Хасан Хасан

344.

Бейсим Мустафа Идриз

345.

Мустафа Расим Назим

346.

Али Юмер Али

347.

Мустафа Халибрям Мехмед

348.

Джемал Расим Камбер

349.

Зюлкер Хасан Мехмед

350.

Исмет Якуб Хюсеин

351.

Фахри Вели Аптула

352.

Хюсние Хюсню Юмер

353.

Биргюл Мехмед Дурали

354.

Аптула Мустафа Али

355.

Гюлюстан Осман Али

356.

Нурджихан Юзеир Хафъз

357.

Халибрям Бекир Мустафа

358.

Исмет Хюсеин Мюмюн

359.

Мюмюн Шюкрю Юсуф

360.

Исмет Якуб Хюсеин

361.

Аптикадир Апти Ахмед

362.

Айше Сабри Мехмед

363.

Тунджай Мухиттин Мехмед

364.

Неджатин Мюмюн Осман

365.

Шенол Тургай Сали

366.

Байрам Шефки Мустафа

367.

Фатме Исмаил Мустафа

368.

Юксел Бейсим Махмуд

369.

Шюкрю Мехмед Индже

370.

Зекие Халил Мустафа

371.

Ергюн Реджеб Садула

372.

Махмуд Махмуд Байрам

373.

Байрам Реджеб Сюлейман

374.

Ердуан Дурмуш Мюмюн

375.

 Айдън Апти Аптурахман

376.

Хабибе Мюмюн Рамадан

377.

Себахтин Юсеин Мустафа

378.

Себахат Мехмед Мехмед

379.

Рушен Рамадан Фейзула

380.

Рамадан Кязим Исмаил

381.

Хюсмен Рюстем Осман

382.

Метин Байрям Мурад

383.

Дуран Ахмед Дуран

384.

Метин Ахмед Ахмед

385.

Бахри Шабан Исмаил

386.

Ергин Салифов Дурмушев

387.

Тунай Феим Салиф

388.

Рейхан Сафет Рахим

389.

Наргюл Мустафа Али

390.

Кенан Бейтула Нешад

391.

Мюмюн Емин Мюмюн

392.

Шаиб Иса Иса

393.

Сезгин Мехмед Местан

394.

Нихат Рамадан Мехмед

395.

Нешад Бехчед Рамадан

396.

Ружеттин Вели Шабан

397.

Махмуд Рамадан Рамадан

398.

Селятин Феим Мехмед

399.

Хайрие Шабан Идриз

400.

Мехмед Рамадан Мехмед

401.

Фаик Вели Идриз

402.

Мустафа Мустафа Исмаил

403.

Емин Руфат Еминчауш

404.

Сейхан Рамис Мустафа

405.

Фахрие Мехмед Али

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения