Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2857-ПВР/МИ
София, 23 октомври 2013 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Средец, област Бургас

Постъпило е заявление с вх. № 1049/22.10.2013 г. от Димитър Бойчев Петров - областен координатор на ПП „ГЕРБ" - Бургас, за промяна в състава на ОИК - Средец, област Бургас. Предлага се на мястото на Росица Миткова Василева-Илиева - член на ОИК, да бъде назначена Иванка Вълкова Петрова. Към предложението са приложени: заявление от Росица Миткова Василева-Илиева за освобождаването й като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от лична карта и копие от дипломата за завършено висше образование на Иванка Вълкова Петрова.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Средец, област Бургас, Росица Миткова Василева-Илиева, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Средец, област Бургас, Иванка Вълкова Петрова, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения