Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2855-МИ
София, 3 ноември 2023 г.

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Вълчи дол, област Варна

В Централната избирателна комисия е постъпило предложение с вх. № МИ-06-618 от 03.11.2023 г. от секретаря на община Вълчи дол, с приложено предложение от Любомир Баев Роев – упълномощен представител на коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“, за промяна в състава ОИК – Вълчи дол. Предлага се на мястото на Снежана Петрова Гочева – член на ОИК, да бъде назначена Яница Веселинова Василева.

Към предложението са приложени: заявление от Снежана Петрова Гочева за освобождаването ѝ като член на ОИК; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК, копие от дипломата за завършено висше образование на Яница Веселинова Василева и пълномощно в полза на Любомир Баев Роев.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Вълчи дол, област Варна, Снежана Петрова Гочева, ЕГН …, и анулира издаденото ѝ удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Вълчи дол, област Варна, Яница Веселинова Василева, ЕГН...

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЦТ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2918-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2917-НС / 30.11.2023

    относно: обявяване на Вениамин Иванов Воденичаров за народен представител от Двадесет и пети изборен район – София, в Четиридесет и деветото Народно събрание

  • всички решения