Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2853-МИ
София, 3 ноември 2023 г.

ОТНОСНО: жалби от Н. Т. – упълномощен представител на коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България, и от Александър Колев – зам.-председател на секционна избирателна комисия, срещу решение № 91-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Вършец

В Централната избирателна комисия са постъпили жалби с вх. № МИ-22-583 и вх. № МИ-22-575 от 31.10.2023 г. от Н. Т. – упълномощен представител на коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България, и от Александър Колев – зам.-председател на секционна избирателна комисия, срещу решение № 91-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Вършец.

С оспореното решение Общинската избирателна комисия – Вършец, е приела, че извършеното деяние, за което е била сезирана – допускане на Илиян Иванов, регистриран като застъпник на политическа партия, да бъде придружител на своята майка в произведените на 29.10.2023 г. избори, не съставлява нарушение по чл. 236, ал. 6 ИК.

Общинската избирателна комисия – Вършец, е извършила служебна проверка в публичния регистър на застъпниците и проверка на място в съответната секционна избирателна комисия от трима членове на ОИК. Като е взела предвид и е преценила цялата фактическа обстановка, ОИК – Вършец е приела, че не са налице достатъчно аргументи да установи нарушение на чл. 236, ал. 6 ИК.

Жалбоподателят Н. Т. не е доволен и изисква от ОИК да преразгледа решението и придружителят да понесе административно наказание по чл. 482, ал. 1 ИК във връзка с чл. 236, ал. 6 ИК.

Жалбоподателят Александър Колев. иска да бъде премахната от решението на ОИК констатацията, че той е длъжностното лице, допуснало Илиян Иванов като придружител на избирател.

Централната избирателна комисия приема, че жалбата на Александър Колев – зам.-председател на СИК, следва да бъде оставена без разглеждане.

Централната избирателна комисия приема, че жалбата на Н. Томов е допустима, подадена в срок от лице с правен интерес, но следва също да бъде оставена без разглеждане.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбите на Н. Т. – упълномощен представител на коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България, и от Александър Колев – зам.-председател на секционна избирателна комисия, срещу решение № 91-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Вършец.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЛГ/ЦГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3507-МИ / 25.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3506-МИ / 25.06.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Ново Железаре, община Хисаря, област Пловдив

  • № 3505-МИ / 25.06.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Варна

  • всички решения