Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2852-МИ
София, 3 ноември 2023 г.

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Сливен, област Сливен

В Централната избирателна комисия е постъпило предложение с вх. № МИ-10-256 от 02.11.2023 г. от Д. Н. Г. – упълномощен представител на партия „Възраждане“, за промяна в състава ОИК – Сливен. Предлага се на мястото на Кристина Янкова Георгиева – член на ОИК, да бъде назначена Даниела Иванчева Василева.

Към предложението са приложени: заявление от Кристина Янкова Георгиева за освобождаването ѝ като член на ОИК; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК, копие от дипломата за завършено висше образование на Даниела Иванчева Василева и пълномощно в полза на Динко Начев Ганчев.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Сливен, област Сливен, Кристина Янкова Георгиева, ЕГН…, и анулира издаденото ѝ удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Сливен, област Сливен, Даниела Иванчева Василева, ЕГН ...

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ССт/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2918-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2917-НС / 30.11.2023

    относно: обявяване на Вениамин Иванов Воденичаров за народен представител от Двадесет и пети изборен район – София, в Четиридесет и деветото Народно събрание

  • всички решения