Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2852-МИ
София, 3 ноември 2023 г.

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Сливен, област Сливен

В Централната избирателна комисия е постъпило предложение с вх. № МИ-10-256 от 02.11.2023 г. от Д. Н. Г. – упълномощен представител на партия „Възраждане“, за промяна в състава ОИК – Сливен. Предлага се на мястото на Кристина Янкова Георгиева – член на ОИК, да бъде назначена Даниела Иванчева Василева.

Към предложението са приложени: заявление от Кристина Янкова Георгиева за освобождаването ѝ като член на ОИК; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК, копие от дипломата за завършено висше образование на Даниела Иванчева Василева и пълномощно в полза на Динко Начев Ганчев.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Сливен, област Сливен, Кристина Янкова Георгиева, ЕГН…, и анулира издаденото ѝ удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Сливен, област Сливен, Даниела Иванчева Василева, ЕГН ...

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ССт/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3361-МИ / 24.05.2024

    относно: жалба от Н. Г. З. – областен председател на партия „Движение за права и свободи“, срещу решение № 010-ЧМИ от 21.05.2024 г. на ОИК – Кочериново

  • № 3360-ЕП/НС / 23.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3359-ЕП/НС / 23.05.2024

    относно: приемане на Правила относно реда и условията за извършване на доверено изграждане на изходен код, който ще се използва за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения