Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2851-МИ
София, 3 ноември 2023 г.

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Бойчиновци, област Монтана

В Централната избирателна комисия е постъпило заявление с вх. № МИ-10-258 от 03.11.2023 г. от Г. Р. З. – изрично упълномощено лице от представляващия партия „Възраждане“, за промяна в състава ОИК – Бойчиновци. Предлага се на мястото на Светла Славейкова Александрова – зам.-председател на ОИК, да бъде назначена Петя Петрова Кирилова.

Към предложението са приложени: заявление от Светла Славейкова Александрова за освобождаването ѝ като зам.-председател на ОИК; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК, копие от дипломата за завършено висше образование на Петя Петрова Кирилова и пълномощно в полза на Галина Райчева Здравкова.

С вх. № МИ-11-151/03.11.2023 г. е постъпило и второ предложение за промяна в състава на ОИК – Бойчиновци от Ангелина Николова – областен координатор за област Монтана на коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“. С него се предлага да бъде освободен от длъжността член на ОИК Деян Лъчезаров Додев и да бъде заменен с Валерия Иванова Тодорова като член на ОИК.

Към предложението са приложени: заявление от Деян Лъчезаров Додев за освобождаването му като член на ОИК; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК, копие от дипломата за завършено висше образование на Валерия Иванова Тодорова и пълномощно в полза на Ангелина Николова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като зам.-председател на ОИК – Бойчиновци, област Монтана, Светла Славейкова Александрова, ЕГН …, и анулира издаденото ѝ удостоверение.

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Бойчиновци, област Монтана, Деян Лъчезаров Додев, ЕГН …, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за зам.-председател на ОИК – Бойчиновци, област Монтана, Петя Петрова Кирилова, ЕГН ....

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Бойчиновци, област Монтана, Валерия Иванова Тодорова, ЕГН ...

На назначения зам.-председател и член на ОИК да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ДД/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения