Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 285-ЕП
София, 4 май 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели на сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

Постъпило е заявление с вх. № ЕП-18-35 от 30.04.2014 г. от Сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ", представлявано от Михаил Стоянов Мирчев - председател на УС на сдружението, регистрирано с решение на ЦИК № 241-ЕП, април 2014 г., българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 .

Към заявлението (Приложение № 30 от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Михаил Стоянов Мирчев, представляващ сдружението в полза на 231 (двеста тридесет и едно) лица - представители на Сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените от сдружението лица за наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, представен и на технически носител.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 40-ЕП от 2 април 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 231 упълномощени представители на Сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ", както следва:

 

Име, презиме, фамилия

1.

Тодор Руменов Рафаилов

2.

Нина Петкова Митева

3.

Марко Русев Марков

4.

Васил Николаев Богословов

5.

Николинка Дончева Максимова

6.

Магрета  Иванова Петрова

7.

Деница Георгиева Василева

8.

Райна Йорданова Джамбазова

9.

Рувайде Кязимова Мустафова

10.

Христо Янков Маринов

11.

Фикрет Ахмедов Ахмедов

12.

Хюсеин Хасанов Хюсеинов

13.

Димитър Добрев Стефанов

14.

Иванка Захариева Николова

15.

Янко Иванов Христов

16.

Радостина Миланова Янева

17.

Райко Йорданов Миланов

18.

Сабрие Исмаилова Хасанова

19.

Николинка Христова Ангелова

20.

Цеца Василева Илиева

21.

Цветанка Стоименова Арсова

22.

Николинка Петрова Петрова

23.

Стефка Ангелова Анастасова

24.

Емил Валентинов Енчев

25.

Росица Петрова Божилова

26.

Стоян Сергеев Стефанов

27.

Радка Павлова Стоилова

28.

Веселин Маринов Веселинов

29.

Николай Божилов Богословов

30.

Димитър Найденов Димитров

31.

Мариян Живков Маринов

32.

Садула Алиев Исмаилов

33.

Мая Мирославова Василева

34.

Боряна Димитрова Петкова

35.

Румен Василев Рафаилов

36.

Андрей Андреев Христов

37.

Гергана Валентинова Василева

38.

Марин Веселинов Златков

39.

Павлета Тонева Йорданова

40.

Нели Иванова Николова

41.

Мирослав Росенов Енчев

42.

Румен Георгиев Русев

43.

Атанас Великов Атанасов

44.

Георги Минев Гьоков

45.

Надя Калинова Петрова

46.

Иван Станчев Георгиев

47.

Боян Ясенов Боянов

48.

Мехмед Ибрямов Мехмедов

49.

Недялка Пенева Русева

50.

Росица Иванова Станева

51.

Анка Жекова Буюклиева

52.

Кръстьо Стойков Якимов

53.

Геоорги Иванов Димитров 

54.

Руменка Миланова Петрова

55.

Павел Димитров Радев

56.

Наско Драганов Илиев

57.

Снежина Наскова Драганова

58.

Светлана Маринова Янкова

59.

Зийнеб Хасанова Ахмедова

60.

Айнур Феимова Селимова

61.

Филчо Йорданов Филев

62.

Йордан Филчев Йорданов

63.

Станка Петрова Йоранова

64.

Димка Венкова Владимирова

65.

Васил  Димитров Василев

66.

Марина Живкова Маринова

67.

Венетка Методиева Господарска

68.

Костадинка Милкова Христова

69.

Димитричка Георгиева Енева

70.

Пенка Костадинова Иванова

71.

Деница Константинова Костова

72.

Иванка Атанасова Василева

73.

Десислава Валентинова Йорданова

74.

Билян Симеонов  Дъбев

75.

Марияна Динкова Йорданова

76.

Румяна Матеева Дескова

77.

Атанаска Апостолова Николаева

78.

Мая Миткова Георгиева

79.

Дарина Христова Николова

80.

Радка Иванова Кокаланова

81.

Иванка Георгиева Владимирова

82.

Тодорка Езекиева Лазарова

83.

Снежана Йорданова Николова

84.

Ценимир Кирилов Смилков

85.

Румяна  Кръстева Вълчева

86.

Димитринка Георгиева Николова

87.

Стойка Георгиева Николова

88.

Добринка Петрова Иванова

89.

Марияна Христова Йонкова

90.

Гинка Тодорова Минкова

91.

Иванка Тодорова Йорданова

92.

Стойчо Иванов Андреев

93.

Вела Косева Стоева

94.

Стефка Маринова Костадинова

95.

Красимир Йорданов Кръстев

96.

Василена Симеонова Михайлова

97.

Ефросина Николова Вълева

98.

Станка Николова Костадинова

99.

Александър Василев Александров 

100.

Петранка Димитрова Николова

101.

Жечка Дончева Стоянова

102.

Верка Стоянова Дънкова

103.

Антоанета Жанова Станоева

104.

Силвия Никова Миланова

105.

Денчо Рашков Иванов

106.

Цветелин Труфчев Славов

107.

Бони Илиев Бонев

108.

Делян Стефанов Йорданов

109.

Нора Ванева Денчева

110.

Атанаска Стефанова Михайлова

111.

Ганка Иванова Атанасова

112.

Христо Атанасов Христов

113.

Христинка Петрова Николаева

114.

Димитър Смилков Илиев

115.

Славчо Иванов Славов

116.

Добри Маринов Добрев

117.

Димо Маринов Иванов

118.

Пламен Димитров Папуров

119.

Кънчо Христов Иванов

120.

Али Салиев Алиев

121.

Анатоли Стоянов Александров

122.

Христина Михайлова Колева

123.

Илиян Ангелов Драгомиров

124.

Тодор Ангелов Янев

125.

Станей Йорданов Алексиев

126.

Мехмед Ибраимов Барев

127.

Йордан Крумов Йорданов

128.

Радослав Николов Георгиев

129.

Копринка Георгиева Иванова

130.

Данаил Киров Димов

131.

Ася Бонева Трендафилова 

132.

Галин Дачев Кънев

133.

Илиян Иванов Димитров

134.

Страти Стоянов Стратев

135.

Славка Любенова Стефанова

136.

Милена Панайотова Йорданова

137.

Ахмед Хасанов Сюлейманов

138.

Янко Иванов Анев

139.

Стойчо Ботев Митев

140.

Джелил Билял Тупев

141.

Емил Бисеров Тупев

142.

Юлия Иванова Христова

143.

Анка Илиева Иванова

144.

Георги Иванов Табачки

145.

Стефанка Асенова Иванова

146.

Дияна Неделчева Димитрова

147.

Живко Тодоров Димитров

148.

Спас Бонев Спасов

149.

Марийка Стефанова Ненова

150.

Кольо Христов Колев

151.

Васил Христов Костов

152.

Димитър Тонев Пеев

153.

Радослав Божидаров Радев

154.

Румянка Тодорова Тодорова

155.

Умани Ахмедова Ахмедова

156.

Марийка Димитрова Николова

157.

Стефан Миланов Тасков

158.

Петко Неделчев Петков

159.

Маргарит Маринов Йорданов

160.

Данчо Димитров Йорданов

161.

Милка Христова Стоева

162.

Фатме Османова Османова

163.

Добрин Светославов Добрев

164.

Пламен Димов Панайотов

165.

Атанас Петков Цанев

166.

Галя Стоянова Василева

167.

Димитрина Петрова Александрова

168.

Боян Митев Шиков

169.

Теодора  Янчева  Каракостова

170.

Милица Петева  Петкова

171.

Венелин  Емилов  Башев

172.

Ирина  Вълчева Карапавлова

173.

Иван  Андонов Трингов

174.

Шемсетин   Рамадан  Сюлейман

175.

Антон Любомиров Ангелов

176.

Деян Емилов Димитров

177.

Владимир Йорданов Георгиев

178.

Венцислав Валериев Величков

179.

Илияна Димчова Илиева

180.

Лидия Агресимова Атанасова

181.

Елеонора Орлинова Евдокимова

182.

Венелин Илиев Иванов

183.

Андрей Митев Андреев

184.

Ваня Миткова Ракова

185.

Пламен Йорданов Станкулов

186.

Димитър Чавдаров Велков

187.

Асен Матеев Матеев

188.

Румен Христов Шалваров

189.

Андриан Сашов Андреев

190.

Милен Георгиев Милков

191.

Стоян Иванов Стоянов

192.

Владимир Петров Иванов

193.

Калоян Стефанов Иванов

194.

Десислава Велинов Цветкова

195.

Любомир Тошков Михайлов

196.

Елка Русинова Йорданова

197.

Тихомир Славчев Георгиев

198.

Ирина Наумова Иванова

199.

Иван Петров Иванов

200.

Румяна Цветанова Петрова

201.

Красимира Петрова Тодорова

202.

Миглена Йорданова Симеонова

203.

Силвена Стоянова Йорданова

204.

Християна Иванова Атанасова

205.

Георги Петров Георгиев

206.

Димитър Атанасов Стефанов

207.

Донка Добрева  Кюприбашиева

208.

Христо  Живков  Желев

209.

Никола Гочев Проданов

210.

Здравка Пейчева Боровска

211.

Камен Найденов Спасовски

212.

Любомир Георгиев Дренски

213.

Иванка Дянкова Ралчевска

214.

Димитър Георгиев Вучков

215.

Делян Дочев Джиговски

216.

Димитър Божидаров Борисов

217.

Мирослав Найденов Найденов

218.

Стефан Константинов Русенов

219.

Павлин Пламенов Илевски

220.

Цона Бочева Карадочева

221.

Митко Детелинов Динушев

222.

Валентина Александрова Найденова

223.

Ивайло Петров Стефанов

224.

Ивайло Лъчезаров Марковски

225.

Пламен Иванов Куленски

226.

Петко Маринов Петков

227.

Силвия Стефанова Ковачева

228.

Тодор Иванов Инковски

229.

Симона Станимирова Цочева

230.

Цанислав Дилянов Мончев

231.

Цветелина Спасва Маранчева

 

Отказва да регистрира следните лица от списъка поради повторяемост:

1.      Красимир Йорданов Кръстев

2.      Емилия Николаева Соколова

3.      Маргарита  Асенова Демирева

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър. На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3385-МИ / 30.05.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик

  • № 3384-МИ / 29.05.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Радомир, област Перник

  • № 3383-ЕП/НС / 29.05.2024

    относно: искане за регистрация на наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. от неправителствена организация „Election-Watch.EU“

  • всички решения