Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2845-МИ/НР
София, 29 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Стефан Андреев Андреев – член на СИК № 022300023, с. Прилеп, община Сунгурларе, срещу решение № 235-МИ/НР от 24.10.2015 г. на ОИК – Сунгурларе

Постъпила е жалба с вх. № МИ-22-344 от 26.10.2015 г. от Стефан Андреев Андреев – член на СИК № 022300023, с. Прилеп, община Сунгурларе, срещу решение № 235-МИ/НР от 24.10.2015 г. на ОИК – Сунгурларе, с което жалбоподателят е освободен като член на секционна избирателна комисия в с. Прилеп и на негово място е назначена Мариана Пенева Петкова. В жалбата се твърди, че жалбоподателят е влязъл в задълженията си на член на секционна избирателна комисия на 24.10.2015 г., като на следващия ден – 25.10.2015 г. е дошъл новоназначения член, който е встъпил в правомощия. Моли да се отмени решението, с което е назначен като член на СИК, тъй като счита, че не са налични основателни причини за постановяването му.

Централната избирателна комисия от фактическа страна приема за установено следното: общинската избирателна комисия е приела оспореното решение на основание постъпило предложение от упълномощен представител на политическата сила, която е предложила и жалбоподателя за член на секционна избирателна комисия. Няма данни към предложението да е приложено писмено заявление от лицето да бъде освободен като член на секционната избирателна комисия.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с жалбата, намира, че същата е процесуално допустима като подадена в срока за обжалване, предвиден в чл. 88 от ИК, и от лице с правен интерес, а по същество се явява основателна, с оглед обстоятелството, че в с. Прилеп, община Сунгурларе, ще се произвежда втори тур за избор на кмет на кметство на 1 ноември 2015 г.

Предвид изложеното по-горе и на основание чл. 88, ал. 1 във връзка с чл. 57, ал. 1, т. 26, чл. 87, ал. 1, т. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 235-МИ/НР от 24.10.2015 г. на ОИК – Сунгурларе, като незаконосъобразно.

ВРЪЩА преписката на ОИК – Сунгурларе с указание да бъде издадено удостоверение на Стефан Андреев Андреев като член на СИК № 022300023, с. Прилеп, община Сунгурларе, и да бъде анулирано удостоверението на Мариана Пенева Петкова.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1822-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1821-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Институт за социална интеграция“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г

  • № 1820-НС / 24.03.2023

    относно: жалба от Методи Байкушев – пълномощник на коалиция от партии „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 97-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Благоевград

  • всички решения