Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2842-МИ/НР
София, 29.10.2015

ОТНОСНО: промяна в ОИК в община Антон, Софийска област

С протоколно решение от 24.10.2015 г. ОИК – Антон, предлага на Централната избирателна комисия да бъде освободена от състава на комисията Соня Лукова Динекова на основание чл. 51, ал. 2, т. 6 във връзка с чл. 82, ал. 1 от ИК поради трайно неявяване на заседанията на ОИК – Антон. Протоколно решение е получено в Централната избирателна комисия с писмо вх. № МИ-15-1596/24.10.2015 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 51, ал. 2, т. 6 във връзка с чл. 82 и чл. 57, ал. 1, т. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Антон, Софийска област, Соня Лукова Динекова, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1777-МИ / 25.02.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Пик нюз“ ЕООД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • № 1776-МИ / 25.02.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Пик нюз“ ЕООД, за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • № 1775-МИ / 25.02.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Пик нюз“ ЕООД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • всички решения