Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2840-МИ/НР
София, 29 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Бяла, област Русе

Постъпила е молба с вх. № МИ-15-1634 от 27.10.2015 г. от Десислава Ангелова Ташкова – член на ОИК – Бяла, за освобождаването й от длъжността по лични причини. Към преписката са приложени: предложение от Мариан Петров Антонов – упълномощен представител на ПП ГЕРБ за област Русе, на мястото на Десислава Ангелова Ташкова като член на ОИК – Бяла да бъде назначен Теодор Илиев Трифонов; декларация по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК, диплома за завършено образование, копие от личната карта на Теодор Илиев Трифонов и 2 бр. пълномощни.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 82, ал. 1 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Бяла, област Русе, Десислава Ангелова Ташкова, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Бяла, област Русе, Теодор Илиев Трифонов, ЕГН ...

На назначения член да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2918-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2917-НС / 30.11.2023

    относно: обявяване на Вениамин Иванов Воденичаров за народен представител от Двадесет и пети изборен район – София, в Четиридесет и деветото Народно събрание

  • всички решения