Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2840-МИ/НР
София, 29.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Бяла, област Русе

Постъпила е молба с вх. № МИ-15-1634 от 27.10.2015 г. от Десислава Ангелова Ташкова – член на ОИК – Бяла, за освобождаването й от длъжността по лични причини. Към преписката са приложени: предложение от Мариан Петров Антонов – упълномощен представител на ПП ГЕРБ за област Русе, на мястото на Десислава Ангелова Ташкова като член на ОИК – Бяла да бъде назначен Теодор Илиев Трифонов; декларация по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК, диплома за завършено образование, копие от личната карта на Теодор Илиев Трифонов и 2 бр. пълномощни.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 82, ал. 1 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Бяла, област Русе, Десислава Ангелова Ташкова, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Бяла, област Русе, Теодор Илиев Трифонов, ЕГН ...

На назначения член да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1777-МИ / 25.02.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Пик нюз“ ЕООД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • № 1776-МИ / 25.02.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Пик нюз“ ЕООД, за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • № 1775-МИ / 25.02.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Пик нюз“ ЕООД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • всички решения