Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 284-ЕП
София, 4 май 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на фондация „ЕВРОПЕЙСКА АЛТЕРНАТИВА ЗА РАЗВИТИЕ“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

Постъпили са заявления с вх. № ЕП-18-38 и № ЕП-18-39 от 01.05.2014 г. от фондация „ЕВРОПЕЙСКА АЛТЕРНАТИВА ЗА РАЗВИТИЕ", представлявана от Валентин Йовков Тончев - президент, за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България.

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално правно състояние от 28.04.2014 г. по ф.д. № 541/2010 г., издадено от Софийски градски съд; пълномощно от Валентин Йовков Тончев, президент на фондацията, в полза на 256 (двеста петдесет и шест) лица - представители на „ЕВРОПЕЙСКА АЛТЕРНАТИВА ЗА РАЗВИТИЕ"; списък, подписан от представляващия фондацията, с имената и единните граждански номера на упълномощените от фондацията лица за наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. Списъкът е представен и на технически носител.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 40-ЕП от 2 април 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА фондация „ЕВРОПЕЙСКА АЛТЕРНАТИВА ЗА РАЗВИТИЕ" за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 256 упълномощени представители на фондация „ЕВРОПЕЙСКА АЛТЕРНАТИВА ЗА РАЗВИТИЕ", както следва:

 

Име, презиме, фамилия

1.

Самие Риза Али

2.

Аксел Халил Ходжич

3.

Айля Фикрет Изет

4.

Десислава Иванова Динчева

5.

Пламен Костадинов Динчев

6.

Асибе Нуриева Илиязова

7.

Ибрахим Асанов Илиязов

8.

Дуре Осман Хасан

9.

Медиха Ердуанова Кларнетаджиева

10.

Назифе Ердуанова Кларнетаджиева

11.

Ахмед Осман Асан

12.

Надежда Семова Карамфилова

13.

Ивайло Ангелов Аджов

14.

Сийка Ивайлова Аржова

15.

Чавдар Николов Атанасов

16.

Красимир Любенов Йорданов

17.

Али Ниязи Али

18.

Зорка Руменова Асенова

19.

Недрет Ремзи Караташак

20.

Али Ниязи Али

21.

Елена Събева Любенова

22.

Емилия Михайлова Мутева

23.

Аско Осман Асан

24.

Галя Страхилова Любенова

25.

Нора Иванова Чомакова

26.

Емилия Илиева Арабаджиева

27.

Айше Мехмед Асан

28.

Галина Чавдарова Атанасова

29.

Шукри Шукри Мехмдеов

30.

Надка Юлиянова Асенова

31.

Симеон Кирилов Кемалов

32.

Аккъ Юсмен Асан

33.

Момчил Мартинов Асенов

34.

Ахмед Мустафа Ахмед

35.

Ферхан Ахмед Мустафа

36.

Асен Михайлов Иванов

37.

Илия Митков Чернев

38.

Явор Михайлов Митев

39.

Филип Симеонов Филипов

40.

Юлиян Радославов Асенов

41.

Каймет Мурад Мустафа

42.

Иван Събев Петров

43.

Осман Хасан Осман

44.

Ахмед Осман Али

45.

Антоанета Милева Асенова

46.

Жана Тодорова Георгиева

47.

Акиме Мехмед Осман

48.

Николина Емилова Минчева

49.

Светлана Иванова Кларнетаджиева

50.

Весие Мхамуд Мехмед

51.

Гюлфизе Осман Асан

52.

Ферхан Осман Яшар

53.

Борислав Живков Личев

54.

Румен Яворов Митев

55.

Калинка Филипова Митева

56.

Мехмед  Юсеин   Ирибой

57.

Факие Смаил Смаил

58.

Хабибе Шукри Алендар

59.

Михаил Асенов Овчаров

60.

Юлиян Асенов Бончев

61.

Ферид Юксел Бекяр

62.

Виктор Здравков Манов

63.

Сейхан Хюсеин Мустафа

64.

Андрей Младенов Касев

65.

Рамадан Мохаремов Крънчев

66.

Мустафа Арифов Халилджиков

67.

Ариф Мехмед Ферат

68.

Джеват Асенов Янев

69.

Мехмед Юсеин Рамадан

70.

Исмет Мехмдеов Салиев

71.

Найлян Сунаева Бозукова

72.

Айдън Гюндюз Кьорюсеин

73.

Рифат Мурат Мутка

74.

Мерхан Юсеин Манаф

75.

Нурай Акиф Шериф

76.

Нюсет Апти Апти

77.

Мишо Янков Асенов

78.

Фикрет Айдън Сюлейман

79.

Якуб Смаил Бекташ

80.

Андрей Тодоров Искренов

81.

Виктор Цветанов Георгиев 

82.

 Илхан Джелил Бекир

83.

Сезгин Мехмед Яшар

84.

 Радослав Шарбанов Северинов

85.

 Ертан Яшар Рашид

86.

Айридин Алцеков Петров

87.

 Мирена Маринова Богданова

88.

 Сузана Орлинова Чакърова

89.

 Елин Мустафов Мустафов

90.

 Нергюзе Али Сали

91.

 Севгин Демиров Хасанов

92.

 Елиз Тинджарова Шабанова

93.

 Денислав Вълчев Иванов

94.

 Хюлея Неджати Ибрям

95.

Ибрям Исмаил Халил

96.

Шенгюн Бехат Овчарова

97.

Нехат Османов Хасанов

98.

Адил Ахмедов Еминов

99.

Танжу Ваид Халил

100.

Реджеб Бахиров Бекиров

101.

Адинан Салим Садък

102.

 Айсер Сюлейман Мехмед

103.

Исмаил Исмаил Осман

104.

Неждет Сабри Ибрахим

105.

Деян Кирилов Ангелов

106.

Ремзи Феим Февзи

107.

Юзджан Мустафа Кязим

108.

Садък Исмаил Садък

109.

 Тезгюл Ахмед Хашим

110.

Салим Расим Салим

111.

 Мехмед Назифов Хасанов

112.

 Шенол Четинов Садъков

113.

 Димитричка Маринова Желева

114.

 Пембегюл Бейтулова Ризова

115.

Гюлейбар Мусин Исмаил

116.

Росен Михайлов Ангелов

117.

 Сергей Асенов Асенов

118.

Неджат Мехмед Джелил

119.

 Елин Стоянов Атанасов

120.

 Милен Шарбанов Северинов

121.

 Мирел Ахмедов Рушидов

122.

Анто Вергилов Харалампиев

123.

Росен Стоянов Русев

124.

Ахмед Кемалов Ахмедов

125.

Сунай Халиибрям Сюлейман

126.

Сехер Вейби Басри

127.

Хасан Ружди Мурад

128.

 Тодорка Маринова Ангелова

129.

 Айсел Фехмиева Ешрефова

130.

 Нювит Шенол Мехмед

131.

 Нериман Сали Сали

132.

 Димитрина Илиева Василева

133.

 Юлкер Хюсню Рюстем

134.

 Гюлер Хасанова Хюсеин

135.

 Сабия Атила Насурла

136.

 Йозджан Юмер Касим

137.

 Аксел Юкселов Халилов

138.

Нуршен Вадет Асан

139.

Билгин Невзатов Харънов

140.

Шаин Абил Ниязи

141.

Вадет Фаик Али

142.

Ваит Джелил Сюлейман

143.

Ердинч Абил Ниязи

144.

Селман Тефик Рафи

145.

Сали Сали Кязим

146.

Матем Али Мустафа

147.

Демир Мехмед Сюлейман

148.

Салим Али Халил

149.

Георги Иванов Костадинов

150.

Мустафа Матем Халид

151.

Али Кадир Джелил

152.

Вели Ердинч Томаш

153.

Демир Митков Велинов

154.

Алиш Али Али

155.

Халил Гюнайдън Халил

156.

Ергюнан Али Али

157.

Танер Вадет Халид

158.

Тургай Неджати Бедри

159.

Гюлтекин Неждет Якуб

160.

Нурай Метин Осман

161.

Фемие Мехмедова Хасанова

162.

Демир Борисов Славов

163.

Ердован Ахмед Мехмед

164.

Реджеб Октай Алефтер

165.

Хюсеин Февзи Кадир

166.

Лютви Кямил Юзеир

167.

Илдъз Мехмед Исмайл

168.

Али Мустафа Бейсим

169.

Мейсут Али Акиф

170.

Исмаил Шукри Осман

171.

Ерхан Ерсин Ахмед

172.

Йенер Сурай Ремзи

173.

Ахмед Шабан Сали

174.

Гюнел Сали Шукри

175.

Танер Азизов Ризов

176.

Кънай Гюнайдън Осман

177.

Нурхан Ремзи Хамди

178.

Салим Осман Ахмед

179.

Тодора Илиева Иванова

180.

Реджеб Вели Али

181.

Тунчай Яшар Асан

182.

Байрам Енвер Байрам

183.

Тунджай Ридван Ахмед

184.

Севинч Нурхан Юсеин

185.

Нурбин Неджми Мехмед

186.

Северин Йосифов Павлов

187.

Хасан Махмуд Махмуд

188.

Бирсен Зафер Бейтула

189.

Боран Динчеров Талибов

190.

Юмер Алил Абил

191.

Адиме Кязим Мердан

192.

Юзджан Ниази Али

193.

Мюмюн Али Ахмед

194.

Сесил Зейнула Качак

195.

Севгюл Ниязи Ибрям

196.

Асине Аптикадир Мехмед

197.

Лютфи Хасан Шабан

198.

Миасер Кабил Алим

199.

Искрен Щереф Наумов

200.

Халил Белгин Кязим

201.

Мертол Али Гьоч

202.

Сунай Хасан Сали

203.

Танжу Джумайдън Бедри

204.

Емин Сали Мехмед

205.

Тунчай Февзи Акиф

206.

Хюсеин Вели Мюслюм

207.

Димитър Илиев Крумов

208.

Жулден Себайдън Араплъ

209.

Севгин Азис Реджеб

210.

Селяйдън Себахатин Дал

211.

Александър Янков Александров

212.

Гьонюл Ердван Расим

213.

Джейнал Джелял Юсеин

214.

Ахмед Вадет Ахмед

215.

Рахми Мустафа Хамди

216.

Сечкин Рахми Ахмед

217.

Джансел Исмаил Сюлейман

218.

Мерин Билял Кара

219.

Енгин Илхан Реджеб

220.

Фикрет Рамисов Алиев

221.

Деян Русланов Илиев

222.

Джейхун Мустафа Хасан

223.

Сезер Нeхат Асан

224.

Седат Джевдет Кадир

225.

Семавер Реджеб Селим

226.

Нурсевел Нурсел Кърджалъ

227.

Гюрсел Федаил Исмаил

228.

Севдим Сюлейман Ходжа

229.

Билгин Неджати Хакъ

230.

Реджеил Решат Сали

231.

Шенол Хайридин Билял

232.

Нермин Сали Али

233.

Вейсал Сеид Шабан

234.

Рефик Яшар Байрам

235.

Белгин Мехмед Халид

236.

Гюнер Юмер Ниязи

237.

Юмют Илхан Ходжа

238.

Ервин Наил Ибрям

239.

Рашид Ахмед Абтула

240.

Александър Тодоров Стоянов

241.

Джеват Сали Мата

242.

Решат Шевкъ Кадъкьойлю

243.

Звезда Стефанова Теодорова

244.

Севгил Хълми Кантар

245.

Неджмие Сюлейман Нури

246.

Бедри Салиев Мата

247.

Ремзие Ахмед Хасан

248.

Енчо Асенов Кичуков

249.

Севджан Еджаби Али

250.

Сейфи Даил Исмаил

251.

Алириза Хасан Алириза

252.

Билент Бейти Расим

253.

Осман Ибрям Яхя

254.

Ерол Бейтула Алайдин

255.

Юзджан Мехмед Хасан

256.

Седер Ридван Кючук

 

Отказва да регистрира следните лица от списъка поради повторяемост:

 

1.

Ивайло Ангелов Аджов

2.

Емилия Михайлова Мутева

3.

Сийка Ивайлова Аржова

4.

Чавдар Николов Атанасов

5.

Красимир Любенов Йорданов

6.

Аско Осман Асан

7.

Галя Страхилова Любенова

8.

Нора Иванова Чомакова

9.

Иван Събев Петров

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3169-ЕП/НС / 24.04.2024

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3102-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Четиринадесети изборен район – Пернишки, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3168-ЕП / 24.04.2024

    относно: регистриране на Инициативен комитет за издигане на Емил Костадинов Атанасов като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България в изборите на 9 юни 2024 г.

  • № 3167-ЕП/НС / 24.04.2024

    относно: регистрация на партия „ПРАВОТО“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения