Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2837-МИ
София, 25 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: сигнали за нарушение на забраната по чл. 182, ал. 4 от ИК за предизборна агитация в изборния ден от Бойко Борисов

Постъпили са сигнали с вх. № т-2.45 и № т-2.47 от Георги Сапунджиев; № т-2.59 от ТВ 7, вх. № Ж-3.83 от Велизар Енчев – председател на ПП „Движение за радикална промяна „Българската пролет“, вх. № Ж-1.100 от Ненко Темелков – упълномощен представител на БСП и вх. № С-3.171 от Веселин Русинов, всички от 25.10.2015 г., за нарушение на забраната по чл. 182, ал. 4 от ИК за предизборна агитация в изборния ден, извършено от Бойко Борисов след упражняване на правото му на глас в изборите за общински съветници и за кметове и в националния референдум на 25 октомври 2015 г.

Във всички сигнали се съдържат твърдения, че след упражняване правото си на глас в изявления пред медиите Бойко Борисов е заявил, че за кмет на София е гласувал в полза на кандидата Йорданка Фандъкова и че направеното от него изявление съдържа предизборна агитация в полза на издигнатия от партия ГЕРБ кандидат за кмет на Столична община.

Централната избирателна комисия извърши служебна проверка на публикации и материали в медии. В изявлението на Бойко Борисов се съдържат следните изрази: „…мисля, че направи много неща…“, „…да продължат видимите резултати…“, „…да продължим да правим в София и всичко около нея, както в момента изглежда…“, „…всеки, който е живял в този град, знае какъв е бил преди и какъв е сега…“ и други.

При обсъжданията във връзка с постъпилите сигнали беше застъпена теза, че в изявленията на Бойко Методиев Борисов не се съдържа призив за подкрепа, че със същите той е обявил направения от него избор при гласуването в изборите за общински съветници и за кметове, като е изложил съображенията си, обосновали неговия избор. Застъпено е разбирането, че предоставянето на тази информация не е било самоцелно, а е било предоставено с цел да се удовлетвори интересът на журналистите как е гласувал Бойко Методиев Борисов. Поддържа се твърдение, че направеното изявление може да мотивира избирателите да гласуват и в полза и против кандидатурата на Йорданка Фандъкова за кмет на Столична община в зависимост от това дали симпатизират на Бойко Борисов. Направено бе предложение да се приеме, че не е налице нарушение на чл. 182, ал. 4 от ИК.

В хода на обсъжданията беше изложено и становище, че изразите в изявлението на Бойко Борисов обективно представляват призив за подкрепа на кандидата за кмет на Столична община Йорданка Фандъкова. Изявлението е направено около 9,00 ч. на 25 октомври 2015 г. пред сградата, където се намира секцията, в която Бойко Борисов е упражнил правото си на глас. Съгласно разпоредбата на чл. 182, ал. 4 от ИК е налице забрана за предизборна агитация в изборния ден. Публичното изразяване на призив за подкрепа в полза на кандидат за кмет в изборния ден представлява нарушение на забраната на чл. 182, ал. 4 от ИК. Бе предложено на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 26 във връзка с чл. 182, ал. 4, чл. 495 и чл. 496 от Изборния кодекс и чл. 42 от Закона за административните нарушения и наказания Централната избирателна комисия да установи нарушение на забраната на чл. 182, ал. 4 от ИК за предизборна агитация в изборния ден, извършено от Бойко Методиев Борисов и да оправомощи председателя на ЦИК да състави акт на Бойко Методиев Борисов за извършеното нарушение.

При осъщественото гласуване не бе постигнато мнозинство от две трети, като от присъствалите 16 членове „за“ гласуваха 10 – Р. Сидерова, А. Андреев, Р. Матева, К. Нейкова, Е. Чаушев, С. Солакова, И. Алексиева, М. Мусорлиева, В. Пенев и М. Сюлейман, а „против“ 6 – И. Грозева, Р. Цачев, Г. Баханов, Й. Ганчева и М. Бойкинова.

Предвид изложеното и на основание чл. 88, ал. 1 във връзка с чл. 57, ал. 1, т. 1 и 26, чл. 53, ал. 3 и ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне по смисъла на чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1830-НС / 27.03.2023

    относно: промяна в състава на Районна избирателна комисия в Осми изборен район – Добрич

  • № 1829-НС / 27.03.2023

    относно: изменение и допълнение на Решение № 1802-НС от 20 март 2023 г. на ЦИК за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1828-НС / 27.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от Асоциация „Прозрачност без граници“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения