Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2836-МИ
София, 25.10.2015

ОТНОСНО: : жалба от Анка Самуилова Хаджиева – общински ръководител на ПП „Движение нашият град“, срещу решения № 68 и № 69 от 22.10.2015 г. на ОИК – Кричим

Постъпила е жалба с вх. № МИ-15-1528 от 22.10.2015 г. чрез ОИК – Кричим, до Централната избирателна комисия от Анка Самуилова Хаджиева – общински ръководител на ПП „Движение нашият град“, срещу решения № 68 и № 69 от 22.10.2015 г. на ОИК – Кричим.

Жалбата е подадена в срок и разгледана по същество е неоснователна.

Според жалбоподателката решения № 68 и № 69 от 22.10.2015 г. на ОИК – Кричим противоречат на чл. 117, ал. 4, 6 и 7 от ИК. Според нея в Решение № 2113-МИ от11 септември 2015 г. на ЦИК са „потвърдени законовите концепции“ на чл. 117, ал. 4, 6 и 7 от ИК.

Централната избирателна комисия се запозна с всички представени към преписката доказателства, както и с обжалваните решения. Не намери никакво противоречие между цитираните членове на ИК, решението на Централната избирателна комисия, както и решенията на ОИК – Кричим.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕИНИЕ жалбата на Анка Самуилова Хаджиева – общински ръководител на ПП „Движение нашият град“, срещу решения № 68 и № 69 от 22.10.2015 г. на ОИК – Кричим, като неоснователна.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1777-МИ / 25.02.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Пик нюз“ ЕООД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • № 1776-МИ / 25.02.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Пик нюз“ ЕООД, за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • № 1775-МИ / 25.02.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Пик нюз“ ЕООД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • всички решения