Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2834-ПВР/МИ
София, 4 октомври 2013 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Белоградчик, област Видин

Постъпило е предложение с вх. № 983/04.10.2013 г. от Венелин Ерославов Йорданов - общински ръководител на ПП „ГЕРБ" - Белоградчик, за промяна в състава на ОИК - Белоградчик, област Видин. Предлага се на мястото на Десислава Людмилова Конова - председател на ОИК, да бъде назначен Димитър Младенов Димитров - досегашен член, а на мястото на Димитър Младенов Димитров за член на ОИК да бъде назначена Галина Методиева Лилина. Към предложението са приложени: заявление от Десислава Людмилова Конова за освобождаването й като председател на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Галина Методиева Лилина и 2 бр. пълномощни.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК - Белоградчик, област Видин, Десислава Людмила Конова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

ПРЕНАЗНАЧАВА за председател на ОИК - Белоградчик, област Видин, Димитър Младенов Димитров, ЕГН ..., досегашен член, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Белоградчик, област Видин, Галина Методиева Лилина, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1184-МИ / 28.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Илинденци, община Струмяни, област Благоевград

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • всички решения