Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2832
София, 4 октомври 2013 г.

ОТНОСНО: жалба от Калина Лукова относно недопускането й до участие в конкурс за длъжност „главен експерт в администрацията на ЦИК“

Постъпила е жалба с вх. № 956/01.10.2013 г. от Калинка Лукова, участник в конкурса за длъжността „главен експерт в администрацията на ЦИК". В жалбата се прави оплакване, че неправилно не е допусната до участие в конкурса, поради което се иска преразглеждането на решението на комисията за провеждане на конкурса, материализирано в протокол № 1 от 26 септември 2013 г.

Жалбата е подадена след изтичане на 3-дневния срок за обжалване на протокол № 1 от 26.09.2013 г. на комисията за провеждане на конкурса за длъжностите „главен експерт в администрацията на ЦИК".

Протоколът е обявен на 26 септември 2013 г. на сайта на ЦИК. Срокът за обжалване изтича на 30 септември 2013 г., а жалбата е подадена едва на 1 октомври 2013 г. и е недопустима. Отделно от това тя е и неоснователна.

Жалбоподателката не отговаря на изискванията на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в държавната администрация - не разполага  с професионален опит или присъден ранг съобразно изискванията на този текст. От представените документи е видно, че жалбоподателката има придобит трудов стаж, както следва:

1984 - 1994 г. - книжар, чертожник, технически сътрудник в различни фирми;

1993 - 1994 г. - редактор във вестник;

1994 - 2000 г. - сътрудник на кметски наместник.;

01.01.2000 г. - 31.12.2003 г. - главен експерт в общинска администрация. Няма присъден ранг. Придобито образование „бакалавър" м. 10.2002 г. Реално заемана длъжност за лице с висше образование в общинска администрация - 1 г. и 2 м.;

2004 - 2006 г. - началник сектор в "Електроразпределение" АД;

2007 - 2012 г. - началник отдел „Административно управление „Жилфонд" ЕООД - Варна - счетоводство, личен състав, документооборот. Не са налице изискванията на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията.

 

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1от Изборния кодекс във връзка с чл. 22 от Наредбата за провеждане на конкурсите в държавната администрация за  Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като просрочена жалба с вх. № 956 от 01.10.2013 г. на Калина Лукова относно недопускането й до участие в конкурс за длъжност „главен експерт в администрацията на ЦИК".

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения