Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2831-МИ
София, 25 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Свилен Севастакиев Маринов, упълномощен представител на ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ пред ОИК – Брегово и управител на Гражданско сдружение „Регионално бъдеще“, срещу решение № 122-МИ от 24.10.2015 г. на ОИК – Брегово

Постъпила е жалба по електронната поща чрез ОИК – Брегово, до Централната избирателна комисия с вх. № Ж-3.12/25.10.2015 г. от Свилен Севастакиев Маринов, упълномощен представител на ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ пред ОИК – Брегово и управител на Гражданско сдружение „Регионално бъдеще“, срещу решение № 122-МИ от 24.10.2015 г. на ОИК – Брегово, относно отказ за регистрация на застъпници на кандидатска листа за общински съветници от ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ.

Към жалбата са приложени: пълномощно в полза на Свилен Маринов от Мария Капон; копие от решение № 122-МИ от 24.10.2015 г. на ОИК – Брегово; копие от протокол № 33/24.10.2015 г. на ОИК – Брегово; копие от заявление – Приложение № 68-МИ, ведно с приложения към него, подадено по електронната поща.

Жалбоподателят оспорва посоченото по-горе решение на ОИК – Брегово, като порочно, иска то да бъде отменено, тъй като противоречи на Изборния кодекс и незабавно иска да бъдат регистрирани предложените от него двама застъпници.

Жалбата се явява подадена в срок от надлежно упълномощено лице и е допустима, разгледана по същество е неоснователна.

Общинската избирателна комисия – Брегово при вземане на решение № 122-МИ от 24.10.2015 г. се е позовала на Решение № 2113-МИ от 11.09.2015 г. на ЦИК, както и на Решение № 1516-МИ от 11.08.2015 г., в които за краен срок на подаване на заявленията за регистрация на застъпници е посочена дата 23 октомври 2015 г.

Централната избирателна комисия при постановяването на горепосочените решения се е съобразила с изискванията на Изборния кодекс, а именно, че подадените за регистрация застъпници преминават на предварителна проверка дали отговарят на условията, посочени в изборния кодекс. След приключване на проверката се издават необходимите удостоверения. За да могат да бъдат изпълнени тези условия и удостоверенията да бъдат предадени на заявилите се партии и коалиции в срок до 24 октомври 2014 г. – един ден преди изборния ден, същите е следвало да бъдат подадени до 18,00 ч. на 23.10.2015 г.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с материалите по преписката, счита че решение № 122-МИ от 24.10.2015 г. на ОИК – Брегово е правилно и законосъобразно и не следва да бъде отменено.

Предвид изложеното и на основание чл. 53, ал. 4 и чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 88 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Свилен Севастакиев Маринов, упълномощен представител на ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ пред ОИК – Брегово и управител на Гражданско сдружение „Регионално бъдеще“, срещу решение № 122-МИ от 24.10.2015 г. на ОИК – Брегово, като неоснователна.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1830-НС / 27.03.2023

    относно: промяна в състава на Районна избирателна комисия в Осми изборен район – Добрич

  • № 1829-НС / 27.03.2023

    относно: изменение и допълнение на Решение № 1802-НС от 20 март 2023 г. на ЦИК за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1828-НС / 27.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от Асоциация „Прозрачност без граници“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения