Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 283-МИ
София, 22 юни 2021 г.

ОТНОСНО: реда за опаковане и предаване на изборните книжа и материали от СИК на ОИК и на общинската администрация от нови и частични избори и тяхното съхраняване

Централната избирателна комисия, като съобрази промените в Изборния кодекс (обн., ДВ, бр. 36 от 1 май 2021 г.) за въвеждане на машинно гласуване на всички видове избори, включително и местни избори, с изключение на секциите по чл. 212, ал. 5 ИК, в изпълнение на правомощията си по осъществяване на методическо ръководство и контрол по прилагане на кодекса и във връзка с укази на президента за насрочване на 27 юни 2021 г. на частични избори за кметове, на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2, чл. 100, ал. 1, т. 1, 4 и 5, чл. 443, чл. 444 и чл. 445 от Изборния кодекс,

 

Р Е Ш И:

 

Определя реда за изпълнение на дейностите след приключване на изборния ден при произвеждане на нови и частични избори по опаковане и предаване на изборните книжа и материали от секционните избирателни комисии (СИК) на общинските избирателни комисии (ОИК) и на общинската администрация и тяхното съхраняване.

І. Опаковане от СИК/подвижните СИК на избирателните списъци, протоколите, бюлетините и другите изборни книжа и материали след приключване на гласуването

І.І. Опаковане на изборните книжа и материали в секциите за гласуване само с хартиени бюлетини

А. Пликове с изборни книжа извън чувала (торбата) и тяхното съдържание

1. Плик с надпис „Плик № 1-МИ - Списъци на СИК № ........“

В този плик СИК/ПСИК поставят:

1.1. избирателния списък (част І – Приложение №  1-МИ-НЧ, и част ІІ – Приложение № 2-МИ-НЧ);

1.2. декларациите (Приложения № 15-МИ-НЧ и № 80-МИ-НЧ) и удостоверения, приложени към избирателния списък (приложения № 14-МИ-НЧ и № 16-МИ-НЧ);

1.3. списъка на заличените лица (Приложение № 6-МИ-НЧ);

1.4. списъка за допълнително вписване на придружителите (Приложение № 79-МИ-НЧ).

Пликът се запечатва и подписва на мястото за запечатване от членовете на СИК и се подпечатва с печата на СИК. Върху плика се изписва пълният 9-цифрен номер на секцията.

2. Плик с надпис „Плик № 2-МИ - Протоколи на СИК № ……“

В този плик СИК/ПСИК поставят:

2.1. попълнения и подписан протокол на СИК/ПСИК с резултатите от гласуването за общински съветници (Приложение № 88-МИ-НЧ);

2.2. попълнения и подписан протокол на СИК/ПСИК с резултатите от гласуването за кмет на община/район/кметство  (Приложение № 89-МИ-НЧ-х);

2.3. протокола за предаване и приемане на изборните книжа и материали (Приложения № 84-МИ-НЧ или № 85-МИ-НЧ за ПСИК);

2.4. протокола за предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК/ПСИК, ако е съставен такъв при сгрешен протокол (Приложение № 87-МИ-НЧ);

2.5. протокола с решението на СИК/ПСИК при оспорване действителността или недействителността на някой глас;

2.6. особеното мнение на член на СИК/ПСИК, който не е съгласен с отразените в протокола резултати от гласуването;

2.7. ксерокопие на черновата на протокола на СИК.

Пликът се запечатва и подписва на мястото за запечатване от членовете на СИК/ПСИК и се подпечатва с печата на комисията. Върху плика се изписва пълният 9-цифрен номер на секцията.

След произвеждане на първия тур за избор на кмет печатът на СИК/ПСИК не се поставя в чувала (торбата). Поставя се в отделен запечатан плик, след като СИК/ПСИК приключи с копирането, подписването и подпечатването на копията на протоколите и след подпечатване на пакетите с изборните книжа. Пликът с печата се подписва от членовете на СИК/ПСИК, облепва се с тиксо и се предава заедно с чувала (торбата) на комисията по чл. 445, ал. 7 ИК за осигуряване на гласуването при евентуален втори тур за избор на кмет.

Когато изборът е само за общински съветници печатът на СИК/ПСИК се поставя в чувала (торбата).

Б. Изборни книжа и материали, които се поставят в чувала (торбата)

3. В чувала (торбата) СИК/ПСИК поставя поотделно за всеки вид избор (кмет на община/район/кметство или общински съветници), опаковани в отделни пакети и надписани, както следва:

3.1. пакет с надпис „Неизползвани бюлетини“;

3.2. пакет с надпис „Бюлетини по т. 4, буква „б“;

3.3. пакет с надпис „Бюлетини с недействителни гласове“;

3.4. пакет с надпис „Действителни бюлетини за кандидатски листи“;

3.5. пакет с надпис „Действителни бюлетини „Не подкрепям никого“;

3.6. черновата на протокола на СИК;

3.7. бланките – чернови за отразяване на предпочитанията (преференциите);

3.8. пакет с надпис „Кочан от бюлетините“, с които е гласувано;

3.9. опаковани в плик отрязъци с номерата на бюлетините с надпис „Отрязъци“;

3.10. протокола за маркиране на печата на СИК/ПСИК (Приложение № 86-МИ-НЧ);

3.11. приемо-предавателния протокол за избирателния списък (Приложения № 81-МИ-НЧ, № 82-МИ-НЧ за ПСИК или № 83-МИ-НЧ за специализираните институции);

3.12. списъка на лицата, получили копие от протокола на СИК/ПСИК (Приложение № 94-МИ-НЧ);

3.13. постъпилите жалби и сигнали и протоколите с решенията по тях;

3.14. други протоколи на СИК, извън поставените в Плик № 2-МИ;

3.15. неизползвани образци на декларации;

3.16. печата на СИК/ПСИК, но само след евентуален втори тур за избор на кмет или когато изборите са само за общински съветници.

4. Изборните книжа, които се поставят в чувала (торбата), се опаковат поотделно и се запечатват с хартиена лента, която се подпечатва с печата на СИК/ПСИК и се подписва от членовете на комисията.

5. Чувалът (торбата) с книжата се завързва. Около възела се залепва хартиена лента с изписани върху нея пълния 9-цифрен номер на секцията и имената и фамилиите на всички членове на СИК/ПСИК. Хартиената лента се подпечатва и подписва от всички членове на СИК/ПСИК. При залепването на хартиената лента да не се използва тиксо. Върху чувала (торбата) се залепва хартиен етикет с надпис: „Частичен избор за ………… на ……… г.“, съответно „Нов избор за ……. на ……… г.“, и пълният 9-цифрен номер на секцията. При невъзможност да бъде залепен хартиен етикет, надписът може да бъде изписан и с маркер.

6. Другите помощни и технически материали, получени от общинската администрация, като кутия за отрязъците с номерата на бюлетините, калкулатори, неизползвани хартиени ленти, маркери, лепило, линийки, химикалки, не се поставят в чувала (торбата). Опаковат се отделно и се предават на общинската администрация.

7. Копие от подписания протокол на СИК/ПСИК, подписан на всяка страница от председателя, заместник-председателя и секретаря и подпечатан с печата на комисията, се поставя на видно място пред сградата, където се помещава секцията.

І.ІІ. Опаковане на изборните книжа и материали в секциите с машинно гласуване

А. Пликове с изборни книжа извън чувала (торбата) и тяхното съдържание.

8. Плик с надпис „Плик № 1-МИ - Списъци на СИК № ........“

В този плик СИК поставят:

8.1. избирателния списък (част І – Приложение № 1-МИ-НЧ и част ІІ – Приложение № 2-МИ-НЧ);

8.2. декларациите (Приложения № 15-МИ-НЧ и № 80-МИ-НЧ) и удостоверения, приложени към избирателния списък (приложения № 14-МИ-НЧ и № 16-МИ-НЧ);

8.3. списъка на заличените лица (Приложение № 6-МИ-НЧ);

8.4. списъка за допълнително вписване на придружителите (Приложение № 79-МИ-НЧ).

Пликът се запечатва и подписва на мястото за запечатване от членовете на СИК и се подпечатва с печата на СИК. Върху плика се изписва пълният 9-цифрен номер на секцията.

9. Плик с надпис „Плик № 2-МИ - Протоколи на СИК № ……“

В този плик СИК поставят:

9.1. попълнения и подписан протокол на СИК с резултатите от гласуването за общински съветници;

9.2. попълнения и подписан протокол на СИК с резултатите от гласуването за кмет на община/район/кметство (Приложение № 89-МИ-НЧ-м), съответно Приложение № 89-МИ-НЧ-хм, Приложение № 89-МИ-НЧ-кр), ако са съставени такива;

9.3. финалния/те протокол/и от устройството за машинно гласуване;

9.4. запечатани в плик двете флаш памети от машината за гласуване, подписан от членовете на СИК и подпечатан с печата на комисията;

9.5. запечатани в плик петте смарт карти от машината за гласуване;

9.6. протокола за предаване и приемане на изборните книжа и материали (Приложение № 84-МИ-НЧ);

9.7. протокола за предаване на формуляр на протокол (Приложение № 89-МИ-НЧ-м) и приемане на формуляр на протокол (Приложение № 89-МИ-НЧ-хм, Приложение № 89-МИ-НЧ-кр), ако е съставен такъв;

9.8. протокола за предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК, ако е съставен такъв при сгрешен протокол (Приложение № 87-МИ-НЧ);

9.9. протокола с решението на СИК при оспорване действителността или недействителността на някой глас (ако в секцията е гласувано с хартиени бюлетини);

9.10. особеното мнение на член на СИК, който не е съгласен с отразените в протокола резултати от гласуването;

9.11. ксерокопие на черновата на протокола на СИК.

Пликът се запечатва и подписва на мястото за запечатване от членовете на СИК и се подпечатва с печата на СИК. Върху плика се изписва пълният 9-цифрен номер на секцията.

10. В плик с надпис „Плик № 3-МИ – Контролни разписки от машина за гласуване с идент. № ................ на СИК № ……“ СИК поставят контролните разписки от машинното гласуване. В избирателните секции с две машини за гласуване контролните разписки се поставят в отделни пликове за всяка машина, като върху всеки плик се изписва идентификационния номер на машината за гласуване.

Пликът/пликовете се запечатват и подписват на мястото за запечатване от членовете на СИК и се подпечатват с печата на СИК. Върху плика се изписва пълният 9-цифрен номер на секцията.

Б. Изборни книжа и материали, които се поставят в чувала (торбата)

11. В чувала (торбата) СИК поставя, поотделно за всеки вид избор (кмет на община/район/кметство или общински съветници), опаковани в отделни пакети и надписани, както следва:

11.1. пакет с надпис „Неизползвани бюлетини“;

11.2. пакет с надпис „Бюлетини по т. 4, буква „б“;

11.3. пакет с надпис „Бюлетини с недействителни гласове“ (ако в секцията е гласувано с хартиени бюлетини);

11.4. пакет с надпис „Действителни бюлетини за кандидатски листи“ (ако в секцията е гласувано с хартиени бюлетини);

11.5. пакет с надпис „Действителни бюлетини „Не подкрепям никого“ (ако в секцията е гласувано с хартиени бюлетини);

11.6. пакет с надпис „Начален протокол, разписка за текущо състояние, системна разписка и ПИН-код“;

11.7. черновата на протокола на СИК;

11.8. бланките – чернови за отразяване на предпочитанията (преференциите);

11.9. пакет с надпис „Кочан от бюлетините“, с които е гласувано (ако в секцията е гласувано с хартиени бюлетини);

11.10. опаковани в плик отрязъци с номерата на бюлетините с надпис „Отрязъци“ (ако в секцията е гласувано с хартиени бюлетини);

11.11. протоколът за маркиране на печата на СИК (Приложение № 86-МИ-НЧ);

11.12. приемо-предавателният протокол за избирателния списък (Приложение № 81-МИ-НЧ);

11.13. списъкът на лицата, получили копие от протокола на СИК (Приложение № 94-МИ-НЧ);

11.14. постъпилите жалби и сигнали и протоколите с решенията по тях;

11.15. други протоколи на СИК, извън поставените в Плик № 2-МИ;

11.16. неизползвани образци на декларации;

11.17. печатът на СИК, но само след евентуален втори тур за избор на кмет или когато изборите са само за общински съветници.

Печатът се поставя в чувала (торбата) в отделен запечатан плик, след като СИК приключи с копирането, подписването и подпечатването на копията на протоколите и след подпечатване на пакетите с изборните книжа.

12. Изборните книжа по т. 11 се опаковат поотделно и се запечатват с хартиена лента, която се подпечатва с печата на СИК и се подписва от членовете на комисията.

13. След опаковане и поставяне на изборните книжа в чувала (торбата) СИК опакова другите помощни материали и завързва чувала по реда на т. 5 и 6 от настоящото решение.

14. Копие от подписания протокол на СИК, подписан на всяка страница от председателя, заместник-председателя и секретаря и подпечатан с печата на комисията, се поставя на видно място пред сградата, където се помещава секцията.

15. Раздели ІІ, ІІІ и ІV се прилагат за секциите по подраздели І.І и І.ІІ.

ІІ. Предаване на пликовете с книжата и чувала (торбата) от СИК/ПСИК на ОИК и на общинската администрация

А. Предаване на протоколите с резултатите от гласуването и други книжа от СИК/ПСИК на ОИК

16. Председателят или заместник-председателят, секретарят и член на СИК, предложени от различни партии и коалиции, предават на ОИК „Плик № 1-МИ – Списъци на СИК № …”, „Плик № 2-МИ – Протокол на СИК № …“ и „Плик № 3-МИ – Контролни разписки от машина за гласуване с идент. № ................ на СИК № ……“ с книжата в тях, запечатани и подписани от всички членове на СИК.

17. Общинската избирателна комисия проверява целостта на пликовете, след което разпечатва същите и:

17.1. проверява наличието на всички изборни книжа в пликовете;

17.2. за СИК с машинно гласуване изважда от „Плик № 2-МИ – Протокол на СИК № .....“ запечатания плик с двете флаш памети и запечатания плик с петте смарт карти, които остават в ОИК за предаване на ЦИК;

17.3. сверява фабричния номер на протокола на СИК/ПСИК с номера, вписан в екземпляра на протокола за предаване и приемане на изборните книжа (приложения № 84-МИ или № 85-МИ за ПСИК), или в протокола за предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК/ПСИК, ако е съставен такъв (Приложение № 87-МИ);

17.4. проверява протокола на СИК и го предава заедно с двете фалш памети от машинното гласуване в Изчислителния пункт (ИП) към ОИК, за прехвърляне на данните от гласуването. Протоколът от секциите, в които е гласувано само с хартиени бюлетини, след проверка се предава за въвеждане на данните в него. Протоколът се предава, без да се разпластява.

17.5. Когато ОИК установи очевидни фактически грешки в секционния протокол, го връща на представителите на СИК за отстраняването им.

17.6. При установяване на липса или несъответствие на изборни книжа в пликовете, членовете на СИК/ПСИК и ОИК съвместно установяват причините. Случаят се описва в протокол – Приложение № 1 към настоящото решение, който се подписва от членовете на СИК/ПСИК по т. 16 и от поне трима членове на ОИК и се поставя в съответния плик.

18.1. Секционният протокол се предава на ОИК НЕРАЗПЛАСТЕН. Протоколът на СИК/ПСИК се разпластява от ОИК след прехвърляне/въвеждане на данните в ИП към ОИК и потвърждаването му чрез подписана разписка. Представителите на СИК проследяват прехвърлянето/въвеждането на данните от протокола в ИП на ОИК.

18.2. В ИП на ОИК данните от машинното гласуване се прехвърлят от флаш паметите. Данните от флаш паметите се сверяват с данните в протокола от машинното гласуване.

В случай, че и двете флаш памети от машината за гласуване не могат да бъдат разчетени, тримата членове на СИК заедно с ОИК извършват, преброяване на контролните разписки в Плик № 3-МИ и попълват протокол (Приложение № 89-МИ-НЧ-кр), който получават на място от ОИК.

19. При приемане на секционния протокол ОИК издава разписка, която съдържа числовите данни от протокола. Разписката се подписва от представители на ОИК, СИК и ИП.

20. Първият и вторият екземпляри от протокола на СИК, предназначени за ОИК и ЦИК, остават в ОИК, а третият индигиран екземпляр, предназначен за общинската администрация, се поставя в Плик № 2-МИ - „Протоколи на СИК № ….“.

21.1. ОИК връща на представителите на СИК „Плик № 2-МИ – Протоколи на СИК № ….“ и „Плик № 3-МИ – Контролни разписки от машина за гласуване с идент. № ................ на СИК № ……“, за предаване заедно с торбата (чувала) на комисията по чл. 445, ал. 7 ИК. Пликовете не се запечатват.

21.2. В ОИК остават:

- „Плик № 1-МИ – Списъци на СИК № ....“, за предаване на ТЗ на ГД „ГРАО“ за проверка;

- първия (бял) екземпляр на протокола на СИК, двете флаш памети и петте смарт карти, за предаване на ЦИК;

- втория индигиран екземпляр на протокола на СИК, предназначен за ОИК.

22. Когато ОИК установи, че фабричният номер на представен протокол не съответства на получения от СИК протокол, както и когато установи съществено несъответствие във вписаните в протокола данни, което не може да се отстрани от тримата приносители на протокола, в ОИК се събира цялата СИК и заедно с ОИК извършват ново преброяване на гласовете след приемането на протоколите на всички останали секционни избирателни комисии.

Б. Предаване на чувалите (торбите), Плик № 2-МИ и „Плик № 3-МИ от СИК/ПСИК на общинската администрация

23. Членовете на СИК/ПСИК по т. 16, не по-късно от 24 часа от приключване на изборния ден, предават на комисия от длъжностни лица в общинската администрация, определена по реда на чл. 445, ал. 7 ИК със заповед на кмета на общината:

- запечатаният чувал (торба) с бюлетините и другите изборни книжа и материали;

- „Плик № 2-МИ – Протоколи на СИК № ……..“;

- „Плик № 3-МИ – Контролни разписки от машина за гласуване с идент. № ................ на СИК № ……“;

- печатът на СИК/ПСИК (само след първи тур за избор на кмет на община/район/ кметство или избор на общински съветници).

24. При приемане от всяка СИК/ПСИК на чувала (торбата) и пликовете с изборните книжа комисията по чл. 445, ал. 7 ИК проверява:

24.1. целостта на чувала (торбата). Чувал (торба) с нарушена цялост (скъсана лента, пробита и др. повреди), без да се отваря, се поставя в нов чувал (торба), осигурена от общинската администрация, която се завързва и надписва от членовете на СИК/ПСИК по т. 16 и членовете на комисията по чл. 445, ал. 7 ИК по начина, указан в т. 5.

24.2. съдържанието на Плик № 2-МИ и Плик № 3-МИ за наличието на книжата в тях, след което пликовете се запечатват с тиксо и се подпечатват и подписват от членовете на комисията по чл. 445, ал. 7 ИК.

При установен чувал (торба) с нарушена цялост и/или липса на изборни книжа, случаят се описва в протокол – Приложение № 2 към настоящото решение. Протоколът се поставя в Плик № 2-МИ преди запечатването му.

25. За предаването на чувала (торбата), Плик № 2-МИ и Плик № 3-МИ членовете на СИК/ПСИК и комисията по чл.445, ал. 7 ИК съставят протокол – приложение № 3 към решението. Протоколът се подписва от присъстващите членове на СИК/ПСИК по т. 16 и от всички членове на комисията по чл. 445, ал. 7 ИК и се поставя в Плик № 2-МИ преди запечатването му.

III. Действия по опаковане и предаване на изборните книжа и материали, след произвеждане на втори тур за избор на кмет.

26. При произвеждане на евентуален втори тур за избор на кмет на община/район/кметство се прилагат разпоредбите по предходните точки от решението, както и следното:

26.1. Посочените в решението изборни книжа, отнасящи се за избор на общински съветници, не се вземат предвид при поставяне на изборните книжа в пликовете и в чувала (торбата), както и при предаването им на ОИК и на общинската администрация;

26.2. Изборните книжа и материали от втория тур се поставят в определеното преди първия тур помещение по т. 28. За разпечатване на помещението и за прибиране на пликовете и чувалите (торбите) с изборните книжа от втория тур не е необходимо изрично решение на ЦИК.

27. Комисията по чл. 445, ал. 7 ИК се събира в 19.00 часа но не по-късно от 19.30 часа в деня на втория тур и получава с протокол печата и ключа на помещението. Помещението, в което се съхраняват изборните книжа и материали от първия тур, се разпечатва и отваря в присъствието на всички членове на комисията по чл. 445, ал. 7 ИК след получаване на печата. След поставяне на пликовете и чувалите (торбите) с изборните книжа и материали от произведения втори тур в помещението, комисията по чл. 445, ал. 7 ИК предава с приемо-предавателен протокол печата и ключа на кмета на общината/района.

ІV. Съхраняване на чувалите (торбите) и другите изборни книжа и материали от общинската администрация.

28. Чувалите (торбите) с бюлетините и пликовете с екземплярите от протоколите на СИК/ПСИК, предназначени за общинската администрация, и останалите книжа и материали се съхраняват в помещение, в сграда на общинската/районната администрация.

Помещението се определя със заповед на кмета на общината/района не по-късно от 3 (три) дни преди изборния ден. Копие от заповедта се изпраща на съответната ОИК.

Помещението следва да е охраняемо, обезопасено с оглед правилата за противопожарна безопасност и обособено по начин, позволяващ разделното съхранение на изборните книжа и материали. Когато в помещението се съхраняват изборни книжа и материали от предходни избори, новите книжа и материали се поставят на обособено в помещението място, непозволяващо смесването или изгубването им.

29. След приемане от всички СИК/ПСИК на чувалите (торбите) с изборните книжа, Плик № 2-МИ и Плик № 3-МИ комисията по чл. 445, ал. 7 ИК ги поставя в определеното за съхранение помещение, след което помещението се заключва и се запечатва с хартиена лента, подпечатана с печата по Решение № 619-МИ от 15.08.2019 г. на ЦИК и подписана от всички членове на комисията. След запечатване на помещението комисията по чл. 445, ал. 7 ИК предава с протокол печата и ключа за помещението на кмета на общината/района и приключва работата си.

30. Чувалите (торбите) с бюлетините и пликовете с изборните книжа и материали се съхраняват до следващите избори за общински съветници и за кметове.

31. Достъпът до запечатаните изборни книжа и материали и до помещението, където те се съхраняват, се определя с отделно решение на ЦИК.

32. В 3-дневен срок от приключване на гласуването за общински съветници, за първи тур и при евентуален втори тур на изборите за кмет ОИК предава по опис с протокол на ТЗ на ГД „ГРАО“ пликовете по т. 1 и т. 8 с книжата в тях, за извършване на проверка за гласуване в нарушение на правилата на ИК и други нарушения на ИК. Протоколът се подписва от длъжностното лице на ТЗ на ГД „ГРАО“ и от поне трима членове на ОИК от различни партии и/или коалиции, определени с решение на ОИК.

33. След извършване на проверката по т. 32 ТЗ на ГД „ГРАО“ предава на длъжностни лица, определени със заповед на кмета на общината/района, по опис, с протокол пликовете по т. 1 и т. 8 с изборните книжа в тях, за поставяне в помещението, в което се съхраняват чувалите (торбите) и другите изборни книжа от изборите.

Определените от кмета длъжностни лица разпечатват незабавно помещението за съхранение на изборните книжа и поставят в него пликовете по т. 1 и т. 8 с книжата в тях, след което запечатват помещението по реда на т. 29 и съставят протокол за извършените действия. В протокола се вписват основанието за разпечатването; органът, който е разрешил разпечатването; имената и качеството на лицата, които присъстват при разпечатването; състоянието, в което са открити торбите и пликовете; документите, които се прибират. Протоколът се подписва от всички присъстващи лица и се съхранява по определения вътрешен ред.

За разпечатването на помещението и прибиране на избирателните списъци и другите книжа не е необходимо изрично решение на ЦИК.

34. Кметът на общината/района носи отговорност за съхраняването на чувалите (торбите) и пликовете с изборните книжа в състоянието, в което те са поставени в помещението.

35. Ключът за помещението, в което се съхраняват изборните книжа и печатът на комисията по чл. 445, ал. 7 ИК, се съхраняват от кмета на общината/района.

Общинските администрации и ОИК предоставят копие от настоящото решение на всяка СИК, при предаване на изборните книжа и материали и на комисията по чл. 445, ал. 7 ИК, преди комисията да започне работа.

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

-В/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2918-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2917-НС / 30.11.2023

    относно: обявяване на Вениамин Иванов Воденичаров за народен представител от Двадесет и пети изборен район – София, в Четиридесет и деветото Народно събрание

  • всички решения