Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2828-МИ
София, 24 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Атанас Костов Делибалтов – упълномощен представител на ПП БСП, срещу решение на ОИК – Сливен № 502-МИ/НР от 15.10.2015 г.

Постъпила е жалба чрез ОИК – Сливен, до Централната избирателна комисия с вх. № МИ-15-1412/20.10.2015 г. от Атанас Костов Делибалтов – упълномощен представител на ПП БСП, срещу решение на ОИК – Сливен № 502-МИ/НР от 15.10.2015 г., с което е оставена без уважение жалбата му с вх. № 283/14.10.2015 г. на ОИК –Сливен, в която се изказват съмнения, че на територията на Пето СОУ „Пейо Яворов“ – Сливен се осъществява предизборна агитация като се иска извършване на незабавна проверка от ОИК – Сливен.

В подадената до ЦИК жалба се иска отмяната на решение № 502-МИ/НР от 15.10.2015 г. на ОИК – Сливен като незаконосъобразно, както и налагането на глоба в размер на 1000.00 лв. за нарушение по чл. 182, ал. 1 от ИК на Стефан Радев – кандидат за кмет на община Сливен.

Жалбата е подадена в срок, допустима е, а разгледана по същество – неоснователна.

Видно от документите по преписката съгласно констативен протокол № 16 от 14.10.2015 г. веднага след постъпването на жалбата на Атанас Делибалтов с вх. № 283/14.10.2015 г. в ОИК – Сливен е извършена проверка от трима членове на ОИК – Сливен на територията на Пето СОУ “Пейо Яворов“, които са установили, че се провежда среща с кандидата за кмет от ПП ГЕРБ – Стефан Радев с част от учителския колектив, но не е осъществена предизборна агитация в учебното заведение по смисъла на чл. 182, ал. 1 от ИК. Въз основа на тези констатации, ОИК – Сливен е приела обжалваното пред ЦИК решение № 502-МИ/НР от 15.10.2015 г. в мотивите, на което е посочено, че не е констатиран призив за подкрепа или неподкрепа на кандидат партия, коалиция или инициативен комитет съгласно § 1, т. 7 от ДР на ИК във връзка с чл. 182, ал. 1 от ИК.

Предвид липсата на други допълнителни доказателства в случая ЦИК приема, че няма основания установяване на нарушение по чл. 182, ал. 1 от ИК, а жалбата на Атанас Делибалтов против решение на ОИК – Сливен № 502-МИ/НР от 15.10.2015 г. за неоснователна.

Същевременно доколкото в случая се касае до учебно заведение, то правомерността на срещата на кандидата за кмет Стефан Радев с учители в работно време е предмет на регламентация, свързана с организацията на дейността и обучението в системата на училищното образование, по която компетентни са органите, съгласно Закона за народната просвета.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 182, ал. 1, § 1, т. 7 от ДР от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Атанас Костов Делибалтов – упълномощен представител на ПП БСП, срещу решение на ОИК – Сливен № 502-МИ/НР от 15.10.2015 г., като неоснователна.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения