Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2826-МИ
София, 26 септември 2013 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на Преброителна комисия – Трън, област Перник, за частичните избори за кмет на община, насрочени на 29 септември 2013 г.

Постъпило е заявление с вх. № 915 от 24.09.2013 г. от Боряна Симеонова Методиева - представител на ПП „ДПС" за област Перник, за промяна в състава на Преброителна комисия - Трън, за произвеждането на частични избори в община Трън на 29 септември 2013 г. от квотата на ДПС. Предлага се на мястото на Боряна Василева Велинова - член на Преброителна комисия - Трън, назначена с Решение № 2795-МИ от 3 септември 2013 г. на ЦИК, да бъде назначена Валентина Милчова Йорданова. Към заявлението са приложени: заявление от Боряна Василева Велинова за освобождаването й  от състава на ПК - Трън; копие от дипломата за завършено висше образование и декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК на Валентина Милчова Йорданова.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс и § 114, ал. 1 и 2 от ПЗР на ЗИД на ИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на Преброителна комисия - Трън, област Перник, Боряна Василева Велинова, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за член на Преброителна комисия - Трън, област Перник, Валентина Милчова Йорданова, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения