Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2825-МИ/НР
София, 24 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: заличаване регистрацията на наблюдатели от сдружение „СДРУЖЕНИЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ“, регистрирано с Решение № 2797-МИ от 24 октомври 2015 г.

Постъпило е писмо по електронната поща на ЦИК с вх. № МИ-00-349 от 24.10.2015 г. от „Информационно обслужване“ АД, с което ни уведомяват, че 3 лица от Решение № 2797-МИ от 24 октомври 2015 г. са регистрирани като представители между извършване на предварителната проверка и вземане на решение за регистрация от ЦИК.

Във връзка с горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 25, чл. 202, ал. 1 – 3 от Изборния кодекс и Решение № 2524-МИ/НР от 8 октомври 2015 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ЗАЛИЧАВА регистрацията на наблюдатели от сдружение „СДРУЖЕНИЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ“, както следва:

 

Име, презиме, фамилия

1.

Надка Георгиева Каменова

2.

Невелин Анатолиев Найденов

3.

Мария Димитрова Каменова

 

Настъпилите промени да се отразят в публичния регистър на наблюдателите и да се анулират издадените удостоверения на заличените наблюдатели от сдружение „СДРУЖЕНИЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ“.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения