Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2824-МИ
София, 24 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: сигнал за нарушение при отразяване на предизборната кампания в телевизия „Европа“

Постъпил е сигнал в Централната избирателна комисия от Съвета за електронни медии с вх. № МИ-20-308 от 22 октомври 2015 г., подписан от Георги Лозанов, за нарушение на чл. 198, ал. 2 от ИК.

Към сигнала е приложен технически носител с видеозапис на агитационен клип на ПП ГЕРБ, излъчен на 20.10.2015 г. по програма „Телевизия Европа“ на доставчика на медийна услуга „Телевизия Европа“. Клипът е излъчен на 20 октомври 2015 г.

Централната избирателна комисия извърши проверка, запозна се с видеозаписа и установи, че на 20 октомври 2015 г. от 06:47ч. до 06:48 ч. в предаването по програма „Телевизия Европа“ на доставчика на медийни услуги „Телевизия Европа“ АД е излъчена търговска реклама на марка автомобил Ситроен, по време на която е излъчен видеоклип на ПП ГЕРБ.

С разпоредбата на чл. 198, ал. 2 от ИК се забранява в търговска реклама да се отправят политически внушения в полза или във вреда на една или друга партия.

Съгласно §1, т. 16 от ДР на ИК доставчикът на медийната услуга носи редакционната отговорност за избора на съдържание на медийната услуга, както и за определяне начина, по който тя е организирана. Редакционната отговорност се изразява чрез упражняването на ефективен контрол върху съдържанието на предоставените медийни услуги по време на предизборната кампания за изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Централната избирателна комисия приема, че нарушението е извършено от доставчика на медийна услуга „Телевизия Европа“ АД, който носи отговорност за спазване на правилата при отразяване на предизборната кампания, уредени в чл. 198 от ИК.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 22, 23 и 26 във връзка с чл. 198, ал. 2, чл. 200, чл. 495 и чл. 496 от Изборния кодекс и чл. 42 от Закона за административните нарушения и наказания Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение на забраната на чл. 198, ал. 2 от ИК за излъчване на предизборен видеоклип в рамките на търговска реклама, излъчена на 20 октомври 2015 г. по програма „Телевизия Европа“, по отношение на доставчика на медийни услуги „Телевизия Европа“ АД за излъчен в програмата „Телевизия Европа“.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт на „Телевизия Европа“ АД, с ЕИК 115568068, седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1000, район „Възраждане“, ул. „Позитано“ № 20, представлявано от Иван Кимонов Кацарски за извършеното нарушение.

След съставянето и връчването на акта същият да се изпрати на областния управител на област София за издаване на наказателно постановление.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1022-МИ / 30.11.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Борован, област Враца

  • № 1021-МИ / 30.11.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Асеновци, община Левски, област Плевен

  • № 1020-ПВР / 30.11.2021

    относно: възстановяване на депозити на партии, коалиции и инициативни комитети, участвали в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г. и на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения