Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2823-МИ
София, 24.10.2015

ОТНОСНО: жалба от Зорница Павлова Алексиева – упълномощен представител на коалиция „Народен съюз“, срещу решение № 114-МИ/НР от 16.10.2015 г. на ОИК – Севлиево

Постъпила е жалба с вх. № МИ-11-112 от 23.10.2015 г. чрез ОИК – Севлиево, до Централната избирателна комисия от Зорница Павлова Алексиева – упълномощен представител на коалиция „Народен съюз“, срещу решение № 114-МИ/НР от 16.10.2015 г. на ОИК – Севлиево, с което комисията е постановила да се премахне монтирано рекламно съоръжение на офиса на „Алфа банк – клон България“.

В жалбата се твърди, че с решението е неправилно и незаконосъобразно, тъй като не е налице нарушение на чл. 183, ал. 3 от ИК. Излагат се съображения, че ОИК – Севлиево не е установила кой е собственикът на имота и дали той е дал разрешение за поставяне на агитационни материали.

Жалбата е допустима, подадена от надлежно легитимирана страна и разгледана по същество е неоснователна.

Централната избирателна комисия, като се запозна с жалбата и окомплектованата преписка от ОИК – Севлиево, установи следното:

С решение № 114 ОИК – Севлиево е установила нарушение на разпоредбата на чл. 183, ал. 3 от ИК, като се е позовала на получено писмо от кмета на общината по повод подаден до него сигнал от управителя на „Алфа банк – клон България“ за монтирано на покрива на офиса рекламно съоръжение с цел агитация във връзка с предстоящите местни избори без негово съгласие. Комисията е установила, че агитационният материал е поставен на сграда извън определените със заповед № 1041/24.09.2015 г. на кмета места, както и че липсва разрешение от ползвателя на сградата „Алфа банк – клон България“ – гр. Севлиево.

Централната избирателна комисия счита, че решението на ОИК е правилно и целесъобразно, тъй като по безспорен начин се установява, че ползвателят на сградата, на която е поставен агитационният материал, не е дал разрешение, което е нарушение на разпоредбата на чл. 183, ал. 3 от ИК.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Зорница Павлова Алексиева – упълномощен представител на коалиция „Народен съюз“, срещу решение № 114-МИ/НР от 16.10.2015 г. на ОИК – Севлиево, като неоснователна.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на 24.10.2015 в 22:43 часа

Календар

Решения

  • № 495-ЕП/НР / 20.06.2019

    относно: искане за отваряне на запечатани помещения в район „Централен“, община Пловдив, в които се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г. и от национален референдум през 2013 г.

  • № 494-ЕП / 20.06.2019

    относно: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Ловеч, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

  • № 493-ЕП / 20.06.2019

    относно: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Димитровград, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

  • всички решения