Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 282-ЕП
София, 3 май 2014 г.

ОТНОСНО: промени в състава на Районна избирателна комисия в Трети район – Варненски

Постъпило е предложение с вх. № ЕП-10-61 от 03.05.2014 г. от Ерджан Себайтин Ебатин - пълномощник на Лютви Ахмед Местан - председател на ПП „ДПС", за промени в РИК в Трети район - Варненски. Предлага се на мястото на Невин Али Хюсеинова - член на РИК в Трети район - Варненски, да бъде назначен Орхан Мехмед Мехмед. Към предложението са приложени: заявление от Невин Али Хюсеинова -член на РИК, за освобождаването й от състава на РИК по лични причини; декларация по чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Орхан Мехмед Мехмед; пълномощно в полза на Ерджан Себайтин Ебатин.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 и чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА Невин Али Хюсеинова като член на РИК в Трети район - Варненски, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на РИК в Трети район - Варненски, Орхан Мехмед Мехмед, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения