Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 282-ПВР/МИ
София, 15.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Асеновград, област Пловдив, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № ОИК-7 от 03.08.2011 г. от кмета на община Асеновград, област Пловдив, са постъпили писмени предложения от местните ръководства на политическите партии и коалиции за състав на ОИК.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 30, ал. 2 и 3 от ИК и Решение № 30 от 18.07.2011 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 25.07.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на броя и поименния състав на Общинската избирателна комисия в община Асеновград, както и за председател на ОИК.

Не е постигнато съгласие по предложенията за заместник-председател и секретар на ОИК в община Асеновград.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 4 и 9, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Асеновград, област Пловдив, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Нели Симеонова Пеева

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мая Филипова Краева

 

СЕКРЕТАР:

Айтен Сали Салим

 

ЧЛЕНОВЕ:

Диана Костадинова Гавраилова

 

 

Радка Петкова Точева

 

 

Борис Филипов Филипов

 

 

Васил Константинов Динчев

 

 

Тодор Трифонов Василев

 

 

Гавраил Георгиев Бялков

 

 

Милена Иванова Николова

 

 

Атанас Димов Вакрилов

 

 

Анастасия Кирякова Диева

 

 

Юсеин Хасан Карадон

 

 

Семиха Юсеин Яшар

 

 

Костадин Георгиев Чурчулов

 

 

Райна Добрева Янкова

 

 

Петър Здравков Калоферов

 

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1170-МИ / 23.09.2019

    относно: жалби от Добрин Славеев Хамбарджийски и партия „Български земеделски народен съюз“ срещу Решение № 91-МИ от 19.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Благоевград

  • № 1165-МИ / 20.09.2019

    относно: жалба от инициативен комитет за издигане на Мано Иванов Манов като независим кандидат в изборите за кмет на кметство с. Климент, община Карлово, срещу Решение № МИ-83 от 19.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Карлово, област Пловдив

  • № 1164-МИ / 20.09.2019

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1156-МИ от 20 септември 2019 г. на ЦИК, относно жалба срещу Решение № 45-МИ от 16 септември 2019 г. на ОИК - Етрополе

  • всички решения