Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2817-МИ/НР
София, 24 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Левен Али Апти – представляващ на ПП ДПС за община Разград срещу решение № 236-МИ от 23.10.2015 г. на ОИК – Разград

Постъпила е жалба с вх. № МИ-15-1592 от 24.10.2015 г. от Левен Али Апти – представляващ на ПП ДПС за община Разград срещу решение № 236-МИ от 23.10.2015 г. на ОИК – Разград, с което , с което на основание чл. 87, ал. 1, т. 18 от ИК и Решение № 2113-МИ/НР от 11.09.2015 г. на ЦИК във връзка с чл. 85, ал. 4 от ИК, ОИК – Горна Малина е постановила решение за отхвърляне на заявената регистрация на един застъпник на листите на ПП ДПС за община Разград, като е приела, че с направеното заявление се превишавал общия брой на застъпниците на тази политическа сила. Прави се искане за отмяна на решението и за регистрация като застъпник на листите на ПП ДПС в община Разград на Кадер Ахмед Мустафа.

Към жалбата са приложени: два броя пълномощни в полза на жалбоподателя, копие от заявление Приложение № 68-МИ с вх. № 240-МИ от 23.10.2015 г., приложения към заявлението списък с едно лице, за регистрацията му като застъпник на всичките листи на ПП ДПС и копие от решение № 236-МИ от 23.10.2015 г. на ОИК – Разград.

Жалбата е подадена в срок, разгледана по същество е основателна. От приложените към преписката документи и след направена справка на публикувания на сайта на ОИК – Разград регистър на застъпниците, ЦИК констатира, че извода за „превишаване на общия брой на застъпниците“ е необоснован и незаконосъобразен. От публичния регистър се констатира, че са регистрирани като застъпници на листите на ПП ДПС 57 лица, докато броя на избирателните секции е 69.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 26 във връзка с Решение № 2113-МИ от 11.09.2015 г. на ЦИК, чл. 118 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 236-МИ от 23.10.2015 г. от 23.10.2015 г. на ОИК – Разград.

ЗАДЪЛЖАВА ОИК – Разград да РЕГИСТРИРА като застъпник на листите на ПП ДПС за общински съветници, и за кметове в община Разград Кадер Ахмед Мустафа, ЕГН ….

ЗАДЪЛЖАВА ОИК – Разград да издаде удостоверение на регистрирания застъпник незабавно на 24.10.2015 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения