Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2816-МИ/НР
София, 24 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Николай Атанасов Стоилов – представител на ПП ГЕРБ за община Горна Малина срещу решение № 96 от 23.10.2015 г. на ОИК – Горна Малина

Постъпила е жалба с вх. № МИ-10-372 от 24.10.2015 г. от Николай Атанасов Стоилов – представител на ПП ГЕРБ за община Горна Малина срещу решение № 96 от 23.10.2015 г. на ОИК – Горна Малина, с което на основание чл. 87, ал. 1, т. 18 от ИК и Решение № 2113-МИ/НР от 11.09.2015 г. на ЦИК във връзка с чл. 85, ал. 4 от ИК, ОИК – Горна Малина е постановила решение за отхвърляне на заявената регистрация на застъпници на кандидатските листи за общински съветници, кмет на община, кмет на кметство на ПП ГЕРБ.

Към жалбата са приложени – копие от решение № 96 от 23.10.2015 г., два броя пълномощни в полза на жалбоподателя, заявление Приложение № 68-МИ и списък на 14 лица за регистрация за застъпници.

Жалбата е подадена в срок, разгледана по същество е основателна. Общинската избирателна комисия – Горна Малина не е постигнала необходимото мнозинство от две трети за вземане на решение за регистрация на застъпниците, предложени от жалбоподателя. В мотивите на решението е отразено „че се иска регистрация на 15 застъпници, но по приложения подробен списък са посочени 14“.

От приложените към жалбата документи се установява, че решението е изцяло незаконосъобразно и необосновано. От приложеното към жалбата копие от заявление Приложение № 68-МИ е видно, че е заявена регистрация на 14 лица, подробно описани в списъка, приложен към него. В мотивите на решението се установява, че не са налице пречки за регистриране на застъпниците съгласно разпоредбите на ИК.

Централната избирателна комисия не възприема извода на ОИК – Горна Малина, че не е налице пълномощно, което да отговаря на изискванията на Решение № 2113-МИ от 11.09.2015 г. От приложените към преписката пълномощни се установява, че представляващия ПП ГЕРБ за община Горна Малина е упълномощен да представлява партията на територията на общината пред всички държавни или общински институции и да извършва всички действия, свързани с участието на ПП ГЕРБ в изборите за общински съветници и за кметове и в националния референдум на 25 октомври 2015 г. Даденото му пълномощно да регистрира кандидатски листи обхваща пълномощното да регистрира и техните застъпници.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 26 във връзка с Решение № 2113-МИ от 11.09.2015 г. на ЦИК, чл. 118 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 96 от 20.10.2015 г. от 23.10.2015 г. на ОИК – Горна Малина.

ЗАДЪЛЖАВА ОИК – Горна Малина да РЕГИСТРИРА като застъпници на листите на ПП ГЕРБ за общински съветници и за кметове на община Горна Малина следните лица:

Име, презиме, фамилия

1.       

Сашко Александров Димитров

2.       

Пламен Александров Димитров

3.       

Стоян Димитров Стоянов

4.       

Ангел Василев Маринов

5.       

Димитър Огнянов Стефанов

6.       

Калин Пламенов Георгиев

7.       

Венцислав Благоев Харалампиев

8.       

Атанас Костадинов Атанасов

9.       

Десислав Георгиев Димитров

10.  

Ангел Пламенов Райчев

11.  

Николай Димитров Кацаров

12.  

Димитринка Георгиева Рогачева

13.  

Жасмина Милева Карамитева

14.  

Игнат Валентинов Методиев

 

ЗАДЪЛЖАВА ОИК – Горна Малина да издаде удостоверения на регистрираните застъпници незабавно на 24.10.2015 г.

Регистрираните застъпници да се впишат в публичния регистър.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения