Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2815-МИ
София, 24 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: сигнал за предизборна агитация в програма ТВ Алфа

Постъпил е сигнал в Централната избирателна комисия от Вяра Петрова от Асеновград с вх. № МИ-22-329 от 24 октомври 2015 г. за нарушение от страна на Волен Сидеров, извършено в предаване в 12,36 ч. по ТВ Алфа в деня за размисъл.

Централната избирателна комисия на основание чл. 200, ал. 5 от ИК въз основа на получения сигнал се самосезира и извърши проверка на интернет страницата на ТВ Алфа, запозна се с запис на предаване, озаглавено „Извънредно студио с Волен Сидеров“ (24.10.2015 г.), и установи, че в предаването Волен Сидеров отправя призиви за неподкрепа на политически сили, регистрирани за участие в предстоящите избори за общински съветници и за кметове, което представлява нарушение на чл. 182, ал. 4 от ИК във връзка с § 1, т. 17 от ДР на ИК, както и конкретни изявления, съдържанието на които нарушава добрите нрави, честта и доброто име на определени кандидати за кметове и общински съветници, представляващи нарушение на чл. 183, ал. 4 от ИК.

Съгласно § 1, т. 16 от ДР на ИК доставчикът на медийната услуга носи редакционната отговорност за избора на съдържание на медийната услуга, както и за определяне начина, по който тя е организирана. Редакционната отговорност се изразява чрез упражняването на ефективен контрол върху съдържанието на предоставените медийни услуги по време на предизборната кампания за изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Централната избирателна комисия приема, че нарушението е извършено от доставчика на медийна услуга ТВ Алфа, доколкото носи редакционната отговорност за излъчваното съдържание в програмата на телевизията, както и от Волен Сидеров.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 22, 23, 26 и 45 във връзка с чл. 182, ал. 4, чл. 183, ал. 4, чл. 200, чл. 495, чл. 496 и § 1, т. 17 от ДР на Изборния кодекс и чл. 42 от Закона за административните нарушения и наказания Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение на забраната на чл. 182, ал. 4 от ИК за излъчване на предаване, озаглавено „Извънредно студио с Волен Сидеров“ в нарушение на разпоредбата на чл. 182, ал. 4 от ИК във връзка с § 1, т. 17 от ДР на ИК от ИК от ТВ Алфа, с адрес гр. София 1000, пл. „Славейков” 4А, ет. ІІ.

УСТАНОВЯВА нарушение на забраната на чл. 183, ал. 4 от ИК на Волен Николов Сидеров, ЕГН …, за отправяне на призиви в деня за размисъл за неподкрепа на политически сили, регистрирани за участие в предстоящите избори за общински съветници и за кметове, както и изявления, съдържанието на които нарушава добрите нрави, честта и доброто име на определени кандидати за кметове и общински съветници.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт на ТВ Алфа, с адрес гр. София 1000, пл. „Славейков” 4А, ет. ІІ.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт на Волен Николов Сидеров, ЕГН ….

ПОСТАНОВЯВА незабавно спиране на излъчването и премахване на излъчения материал от ТВ Алфа на „Извънредно студио с Волен Сидеров“ (24.10.2015 г.).

След съставянето и връчването на актовете същите да се изпратят на областния управител на област София за издаване на наказателни постановления.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения