Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2810-ПВР/МИ
София, 9 септември 2013 г.

ОТНОСНО: промяна в ОИК – Съединение, област Пловдив

Постъпило е предложение с вх. № 771/09.09.2013 г. от Петя Томова Червенакова - общински ръководител на ПП „ГЕРБ" - гр. Съединение. Приложено е заявление за освобождаване от състава на ОИК - Съединение от Пламен Георгиев Адърски. Предлага се на негово място да бъде назначена за член на ОИК - Съединение, Пенка Илиева Господарска. Налице са изискуемите документи за удостоверяване на обстоятелствата по чл. 16 от ИК по отношение на предложения за член на ОИК: декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Съединение, област Пловдив, Пламен Георгиев Адърски, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Съединение, област Пловдив, Пенка Илиева Господарска, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения