Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 281-НС
София, 22 юни 2021 г.

ОТНОСНО: жалба от Христо Кюркчиев – упълномощен представител на ПП „Движение за права и свободи“, срещу решение № 46 от 14.06.2021 г. на РИК 30 – Шумен

С вх. № НС-15-470 от 18.06.2021 г. в Централната избирателна комисия чрез РИК 30 – Шумен, е постъпила жалба от Христо Кюркчиев – упълномощен представител на ПП „Движение за права и свободи“, срещу решение № 46 от 14.06.2021 г. на РИК 30 – Шумен, с което са назначени съставите на секционните избирателни комисии в община Велики Преслав.

Към жалбата е приложена и цялата административна преписка.

Жалбоподателят счита решението за незаконосъобразно и постановено при нарушаване на правилата на Изборния кодекс. Твърди, че не е бил уведомен за насрочените консултации за определяне съставите на СИК в община Велики Преслав на 3 юни 2021 г. и не е имал възможност да присъства на тази дата, като не е бил допуснат и до допълнителните консултации, които са се провели по-късно. Твърди също така, че на 8 юни 2021 г. е входирано предложение през деловодството на общинска администрация – гр. Велики Преслав, с което са предложени в съставите на СИК да участват и представители на ПП „ДПС“ – поне по един член във всяка СИК. Прави се искане да се отмени решението като неправилно и незаконосъобразно и вместо него да се постанови друго, с което ЦИК да назначи в съставите на СИК на територията на община Велики Преслав представители на ПП „ДПС“ съобразно предложението.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с материалите, съдържащи се в административната преписка, счита, че жалбата е подадена извън законоустановения 3-дневен срок за обжалване и следва да се разгледа като сигнал. Централната избирателна комисия, в изпълнение на правомощията си по чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, следва да упражни контрол по прилагането на кодекса и решенията на ЦИК, включително с оглед на постигането на целта на закона. Въз основа на представените доказателства Централната избирателна комисия намира, че РИК 30 – Шумен, е следвало да назначи съставите на СИК в община Велики Преслав въз основа на предложението на кмета и писмените предложения на упълномощените представители на парламентарно представените партии и коалиции, включително на партия „Движение за права и свободи“. Недопустимо е при подадено писмено предложение от парламентарно представена партия същата да няма представителство в секционните избирателни комисии. Обжалваното решение на РИК 30 – Шумен, следва да се отмени като незаконосъобразно и неправилно, постановено при липса на мотиви и в противоречие с целта на закона.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 26 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Решение № 46 от 14.06.2021 г. на РИК 30 – Шумен, с което са назначени съставите на секционните избирателни комисии в община Велики Преслав.

ВРЪЩА преписката на РИК 30 – Шумен, за назначаване на съставите на СИК в община Велики Преслав въз основа на предложението на кмета и писмените предложения на упълномощените представители на парламентарно представените партии и коалиции, включително на партия „Движение за права и свободи“.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ГБ СС/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1022-МИ / 30.11.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Борован, област Враца

  • № 1021-МИ / 30.11.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Асеновци, община Левски, област Плевен

  • № 1020-ПВР / 30.11.2021

    относно: възстановяване на депозити на партии, коалиции и инициативни комитети, участвали в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г. и на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения