Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 281-ПВР/МИ
София, 3 май 2014 г.

ОТНОСНО: промяна в ОИК – Лозница, област Разград

Постъпило е заявление с вх. № МИ-10-5/01.05.2014 г. от Валентин Стефанов Василев - областен координатор на ПП „ГЕРБ", за промяна в състава на ОИК - Лозница, област Разград. Предлага се на мястото на Сунай Ахмедов Мухаремов - заместник-председател на ОИК, да бъде назначена Гинка Донева Христова, досегашен резервен член на ОИК. Към предложението са приложени: заявление от Сунай Ахмедов Мухаремов за освобождаването му като заместник-председател на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК (отм.) - приложение към Решение № 30 от 18.07.2011 г. във връзка с Решение № 2939-МИ от 20.03.2014 г.; копие от дипломата за завършено висше образование и копие от личната карта на Гинка Донева Христова, заверени копия от пълномощни - 2 бр.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като заместник-председател на ОИК - Лозница, Сунай Ахмедов Мухаремов, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за заместник-председател на ОИК - Лозница, Гинка Донева Христова, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1022-МИ / 30.11.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Борован, област Враца

  • № 1021-МИ / 30.11.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Асеновци, община Левски, област Плевен

  • № 1020-ПВР / 30.11.2021

    относно: възстановяване на депозити на партии, коалиции и инициативни комитети, участвали в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г. и на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения