Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 281-ПВР/МИ
София, 3 май 2014 г.

ОТНОСНО: промяна в ОИК – Лозница, област Разград

Постъпило е заявление с вх. № МИ-10-5/01.05.2014 г. от Валентин Стефанов Василев - областен координатор на ПП „ГЕРБ", за промяна в състава на ОИК - Лозница, област Разград. Предлага се на мястото на Сунай Ахмедов Мухаремов - заместник-председател на ОИК, да бъде назначена Гинка Донева Христова, досегашен резервен член на ОИК. Към предложението са приложени: заявление от Сунай Ахмедов Мухаремов за освобождаването му като заместник-председател на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК (отм.) - приложение към Решение № 30 от 18.07.2011 г. във връзка с Решение № 2939-МИ от 20.03.2014 г.; копие от дипломата за завършено висше образование и копие от личната карта на Гинка Донева Христова, заверени копия от пълномощни - 2 бр.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като заместник-председател на ОИК - Лозница, Сунай Ахмедов Мухаремов, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за заместник-председател на ОИК - Лозница, Гинка Донева Христова, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2557-МИ / 29.09.2023

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2441-МИ от 18 септември 2023 г. на ЦИК

  • № 2556-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от И Д К – упълномощен представител на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, срещу решение № 166-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Варна

  • № 2555-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от Петър Владиславов Славов и като пълномощник на Методи Борисов Андреев в качеството му на председател на ИК, с регистриран с решение № 43-МИ/14.09.2023 г. на ОИК – Столична община, срещу решение № 574-МИ/26.09.2023 г.

  • всички решения