Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2809-МИ
София, 24 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Иван Маринов Каракашки, представляващ коалиция „ЗА ПРОМЯНА“ БСП, ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКА ПРОЛЕТ, ЗС „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“, ПАРТИЯ ЗЕЛЕНИТЕ, КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ, против решение № 286 от 18.10.2015 г. на ОИК – Кюстендил

Постъпила е жалба до Централната избирателна комисия от Иван Маринов Каракашки, представляващ коалиция „ЗА ПРОМЯНА“ БСП, ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКА ПРОЛЕТ, ЗС „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“, ПАРТИЯ ЗЕЛЕНИТЕ, КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ, против решение № 286 от 18.10.2015 г. на ОИК – Кюстендил, с което е оставена без уважение жалба, постъпила в ОИК – Кюстендил с вх. № 191 от 16.10.2015 г. Жалбата е подадена е чрез ОИК – Кюстендил до ЦИК и е постъпила в ЦИК с вх. № МИ-15-1470 от 20.10.2015 г. ведно с административната преписка, съдържаща относимите по случая документи.

Жалбата е подадена в предвидения от закона срок от лице с правен интерес, поради което е допустима, а разгледана по същество e неоснователна.

В жалбата се твърди, че решение № 286 от 18.10.2015 г. на ОИК –Кюстендил е неправилно и необосновано. Жалбоподателят прави оплакване срещу кандидата за кмет Петър Паунов относно използване на общински ресурс и влиянието, което има върху наематели на общински терени и сгради, отдадени под наем през неговия мандат. Изброява павилиони за плод и зеленчук, кафета и заведения, изградени върху общинска земя, и други, върху които има разлепени плакати на кандидата за кмет Петър Паунов. Твърди, че ОИК е следвало да изиска от наемателите декларации за съгласие, договори, пълномощни за поставяне на агитационни материали и поради тяхната липса е приела решението си, без да събере необходимите доказателства и без да направи своите правни изводи. За горното прилага снимков материал. Прави искане ЦИК да изиска документите, удостоверяващи съгласието на наемателите за поставяне на агитационни материали, и след като се произнесе по същество, да отмени решението на ОИК – Кюстендил.

Централната избирателна комисия се запозна и прецени обжалваното решение, приложените към жалбата и по преписката документи и приема за установено следното. Общинската избирателна комисия – Кюстендил е сезирана с жалба вх. № 191 от 16.10.2015 г., в която се твърдят нарушения на чл. 182 и сл. от ИК поради нерегламентирано поставени агитационни материали на кандидата за кмет Петър Паунов върху отдадени под наем общински имоти, като кандидатът за кмет е упражнил влияние върху наемателите за това. Видно от протокола на комисията от 17.10.2015 г., в т. 3 от дневния ред жалбата е разгледана по същество и с 9 гласа „за“ и 2 „против“ е приела решение, с което е оставена без уважение. Направените от комисията правни изводи относно твърденията в жалбата са законосъобразни. Неправилно в жалбата си до ОИК жалбоподателят квалифицира, че е извършено нарушение по чл. 182 от ИК. От доказателствата не се установява агитация по нито една от хипотезите на чл. 182 от ИК. Доколкото агитационните материали са поставени извън местата, определени за агитационни материали, това става със съгласието на собственика или наемателя. При несъгласие за това, правно легитимираното лице да възрази е именно той. Възражения от наемателите не са представени, а и жалбоподателят не твърди оплаквания на други лица за несъгласие с поставените агитационни материали върху ползваните от тях имоти. Правилно ОИК – Кюстендил е установила, че няма нарушение на забраните по чл. 182, чл. 168, ал. 3 от ИК, поради което не следва да се предприемат действията по чл. 186 от ИК и да се прилагат административно-наказателните разпоредби на кодекса.

Централната избирателна комисия приема, че не е налице и нарушение по чл. 183, ал. 3 от ИК, поради което жалбата е неоснователна и следва да се остави без уважение. Не се доказаха и твърденията в жалбата, че кандидатът за кмет Петър Паунов е използвал влиянието си относно използване на общински ресурс върху наематели на общински терени и сгради, отдадени под наем през неговия мандат.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26, чл. 53, ал. 4, чл.182 и чл.183, ал. 3 във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Иван Маринов Каракашки, представляващ коалиция „ЗА ПРОМЯНА“ БСП, ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКА ПРОЛЕТ, ЗС „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“, ПАРТИЯ ЗЕЛЕНИТЕ, КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ, против решение № 286 от 18.10.2015 г. на ОИК – Кюстендил, като неоснователна.

Решението подлежи на обжалване чрез Централната избирателна комисия до Върховния административен съд в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1024-ЗДОИ / 02.12.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1023-МР / 02.12.2021

    относно: изменение на Решение № 719-МР от 12.10.2021 г. относно възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения