Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2809-МИ
София, 9 септември 2013 г.

ОТНОСНО: реда за опаковане, предаване и съхранение на бюлетините, екземплярите от протоколите, предназначени за общинската администрация, и останалите книжа и материали при произвеждане на частични избори в общини с преброителна комисия

На основание § 114 от ПЗР на ЗИД на ИК във връзка с чл. 26, ал. 1, т. 1-3 и чл. 242, ал. 8, във връзка с чл. 36, ал. 1, т. 5, чл. 231, чл. 242, ал. 7 и чл. 281 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Опаковане на книжа и материали

1. Отворът на пломбираната урна се запечатва с хартиена лента, която се подписва от всички членове на СИК.

2. Членовете на СИК в общините, където преброяването се извършва от преброителна комисия, опаковат на отделни пликове и запечатват с хартиена лента:

*     неизползваните бюлетини;

*     бюлетините извън урната (по т. 9 от протокола).

Опакованите бюлетини се поставят в торбите за съхранение на изборни книжа и материали. Торбите се завързват и запечатват с лента по реда на т. 8 от Решение № 2717-МИ от 18 юни 2013 г.

3. След установяването на резултата от гласуването в общината преброителната комисия опакова на отделни пакети, надписва и запечатва с хартиена лента преброените бюлетини, както следва:

*     недействителни гласове/бюлетини от урната (по т. 11 и 12 от протокола);

*     действителни гласове/бюлетини от урната (по т. 13 и 14 от протокола) - за всяка кандидатска листа отделен пакет.

4. Опакованите бюлетини се поставят в торбите за съхранение на изборни книжа и материали. Торбите се завързват и запечатват с лента, върху която се подписват всички членове на преброителната комисия и се подпечатва с печата на комисията. Върху торбите се изписва датата на изборите и общината.

 

Транспортиране

5. Членовете на комисията заедно с пликовете и торбата с материалите и избирателните урни се транспортират до сградата на ОИК под охраната на органите на МВР. Транспортирането се извършва от общинската администрация съгласно определени схема и маршрут.

 

Предаване на книжата и материалите

6. Членовете на СИК по § 114, ал. 8 от ПЗР на ЗИД на ИК предават на Преброителната комисия:

*     пломбираната избирателна урна/и.

*     протоколите на СИК за протичане на изборния ден - неразпластени - за издаване на разписка.

7. За предаването се попълва приемо-предавателен протокол - Приложение № 7-ПК.

8. След предаване на протоколите по т. 6 членовете на СИК по § 114, ал. 8 от ПЗР на ЗИД на ИК предават на ОИК:

*     плика с избирателните списъци - основен и допълнителен, както и списъка със заличените лица;

*     протокола с резултатите от гласуването в секцията заедно с втория екземпляр от протокола;

*     плика с печата на СИК.

9. След предаването на пликовете и протокола членовете на СИК по § 114, ал. 8 от ПЗР на ЗИД на ИК предават на комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК торбата с бюлетините по т. 2 и екземплярът от протокола на СИК, предназначен за общинската администрация.

10. Преброителната комисия - председател или заместник-председател, секретар и член, предложени от различни партии и коалиции от партии, предават на ОИК:

*     протокола на преброителната комисия за установяване на резултатите от гласуването - неразпластен;

*     втория формуляр от протокола на преброителната комисия.

11. Преброителната комисия - председател или заместник-председател, секретар и член, предложени от различни партии и коалиции от партии предават на комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК торбите с бюлетините от гласуването в общината по т. 4. При предаването на торбите се съставя протокол по образец - приложение № 1.

 

Съхранение на книжата и материалите

12. За опаковането и предаването на избирателния списък, допълнителния избирателен списък, списъка на заличените лица, печата на СИК, съхраняването на изборните книжа и материали и достъпа до запечатаните помещения се прилага Решение № 2717-МИ от 18 юни 2013 г.

Решението да бъде изпратено за изпълнение на общинските избирателни комисии, на кметовете и секретарите на общини/райони.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1574-МИ / 17.11.2022

    относно: искане за отваряне на запечатани помещения в община Искър, област Плевен, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори през 2019 г., 2021 г. и 2022 г.

  • всички решения