Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2806-МИ
София, 24.10.2015

ОТНОСНО: отказ за регистрация на СНЦ „ИНИЦИАТИВА ЗА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ“ за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Постъпило е заявление с вх. № 32 от 22.10.2015 г. от СНЦ „ИНИЦИАТИВА ЗА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ“ от Даниела Михайлова Михайлова, Методи Трайков Димитров и Севда Недкова Нанова – съпредседатели, чрез Даниела Михайлова Михайлова – пълномощник, за регистрация на сдружението за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Към заявлението (Приложение № 20-МИ от изборните книжа) са приложени: удостоверение за актуално състояние от 12.03.2015 г. от СГС, VІ-22 с-в, по ф.д. № 6838/2006; пълномощно от Методи Трайков Димитров и Севда Недкова Нанова, в полза на Даниела Михайлова Михайлова, списък подписан от съпредседателите на сдружението на лицата, съдържащ имената и ЕГН на упълномощените представители от организацията на хартиен носител.

При приемането на заявлението са дадени указания да се представят удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от датата на насрочване на изборите за общински съветници и кметове, както и списък, съдържащ имената и единните граждански номера на предложените лица от сдружението за наблюдатели на електронен носител до 17,00 ч. на 22.10.2015 г. Посочените указания не са изпълнени в установения срок с оглед на което следва да бъде отказана регистрацията на сдружението.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14 във връзка с чл. 112 от Изборния кодекс и Решение № 1963-МИ/НР от 7 септември 2015 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТКАЗВА ДА РЕГИСТРИРА сдружение СНЦ „ИНИЦИАТИВА ЗА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ“ за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на 24.10.2015 в 22:43 часа

Календар

Решения

  • № 1112-МИ / 16.09.2019

    относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от общинските избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 27 октомври 2019 г.

  • № 1111-МИ / 16.09.2019

    относно: промяна в състава на ОИК – Козлодуй, област Враца

  • № 1110-МИ / 16.09.2019

    относно: промени в състава на ОИК – Ценово, област Русе

  • всички решения