Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2805-МИ
София, 24.10.2015

ОТНОСНО: отказ за регистрация на сдружение „ЕКСПЕРТЕН ПУЛ – БЪЛГАРИЯ“ за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Постъпило е заявление с вх. № 15 от 16.10.2015 г. от сдружение „ЕКСПЕРТЕН ПУЛ – БЪЛГАРИЯ“ от Красимир Любомиров Петков – управител, чрез Даниел Стоянов Йорданов – пълномощник, за регистрация на сдружението за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Към заявлението (Приложение № 20-МИ от изборните книжа) са приложени: удостоверение за актуално състояние от 23.07.2015 г. от СГС, VІ-5 с-в, по ф.д. № 422/2014; пълномощно от Красимир Любомиров Петков в полза на Даниел Стоянов Йорданов, списък подписан от изрично упълномощеното лице, съдържащ имената и ЕГН на упълномощените представители от организацията на хартиен и електронен носител.

При приемането на заявлението са дадени указания да се представи удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от датата на насрочване на изборите за общински съветници и кметове. Посочените указания не са изпълнени в установения срок с оглед на което следва да бъде отказана регистрацията на сдружението.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14 във връзка с чл. 112 от Изборния кодекс и Решение № 1963-МИ/НР от 7 септември 2015 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТКАЗВА ДА РЕГИСТРИРА сдружение „ЕКСПЕРТЕН ПУЛ – БЪЛГАРИЯ“ за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на 24.10.2015 в 22:40 часа

Календар

Решения

  • № 1112-МИ / 16.09.2019

    относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от общинските избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 27 октомври 2019 г.

  • № 1111-МИ / 16.09.2019

    относно: промяна в състава на ОИК – Козлодуй, област Враца

  • № 1110-МИ / 16.09.2019

    относно: промени в състава на ОИК – Ценово, област Русе

  • всички решения