Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2803-МИ
София, 3 септември 2013 г.

ОТНОСНО: отхвърляне на решение за назначаване на Преброителна комисия за произвеждане на частичен избор за кмет на община Гърмен, област Благоевград, на 29 септември 2013 г.

Постъпило е предложение от Костадин Дурчов - заместник-областен управител на област с административен център гр. Благоевград с вх. № 765 от 26.08.2013 г. за назначаване на Преброителна комисия за произвеждане на частичен избор за кмет на община Гърмен, област Благоевград, на 29 септември 2013 г.

На основание § 114 от ПЗР на ЗИД на ИК и в изпълнение на т. 2 на Решение № 2781-МИ от 19 август 2013 г. на ЦИК относно назначаване на преброителна комисия за произвеждане на частичен избор за кмет на община Гърмен на 29 септември 2013 г. са се провели консултации за състав на комисията. Представителите на парламентарно представените партии и коалиции от партии не са постигнали съгласие за състав на Преброителната комисия. След проведените консултации на 22 и 23 август 2013 г. са постъпили предложения за поименен състав на комисията, както следва: от ПП „ГЕРБ" за назначаване на състав на комисията по чл. 233, ал. 7 от ИК в два варианта - от 6 или от 8 членове, като и в двата случая партията е поискала председателското и заместник-председателското място на ПК да бъдат предоставени на нейните представители; от КП „Коалиция за България" предложение за 5 членове на Преброителната комисия, от които един председател и един заместник-председател и за една резерва; от ПП „ДПС" предложението е за секретар, двама членове и за две резерви; от ПП „НДСВ" предложението е за един член; от КП „Синята коалиция" предложението е за един член; ПП „Атака" не е участвала в преговорите и не е направила предложение.

Към предложенията на КП „Коалиция за България", ПП „ДПС", КП „Синята коалиция" няма приложени копия от дипломите за завършено висше образование. Декларацията по чл. 16, ал. 2 от ИК към предложението на ПП „НДСВ" не е представена в оригинал, а в сканирано копие.

На 3 септември 2013 г. след дадена от ЦИК възможност за изправяне на непълноти в постъпилите предложения са постъпили потвърждения от ПП „ГЕРБ" и ПП „ДПС", че направените от тях предложения се отнасят за преброителна комисия в община Гърмен за изборите на 29 септември 2013 г. Потвърждението на ПП „ГЕРБ" е за 8 членове, от които председател, заместник-председател и 6 членове. Постъпили са и копия от дипломите за завършено висше образование на пет от предложените членове от КП „Коалиция за България" и на предложенията на ПП „ДПС" и на КП „Синята коалиция". Предложение от ПП „Атака" не е постъпило, въпреки дадената допълнителна възможност за това. Не е постъпила в оригинал по преписката и декларацията по чл. 16, ал. 2 от ИК на предложения от ПП „НДСВ" член.

В провелото се заседание на Централната избирателна комисия на 3 септември 2013 г. е направено предложение за назначаване състава на преброителната комисия за частичния избор за кмет на община Гърмен на 29 септември 2013 г., както следва: председател от ПП „ГЕРБ", заместник-председател от КП „Коалиция за България", секретар от ПП „ДПС" и седем членове от ПП „ГЕРБ"; двама членове от КП „Коалиция за България"; двама членове от ПП „ДПС" и по един член от ПП „НДСВ" и КП „Синята коалиция". Поради липса на постъпило предложение от ПП „Атака" не е направено предложение за назначаване на член на Преброителната комисия.

При гласуването предложението не събра две трети от членовете на присъствалите членове на ЦИК - за са гласували 8 членове, против - 6.

Предвид изложеното и на основание чл. 20, ал. 2, изр. второ от ИК и § 114, ал. 1 и 2 от ПЗР на ЗИД на Изборния кодекс е налице решение за отхвърляне, поради което Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

ОТХВЪРЛЯ назначаването на Преброителна комисия в община Гърмен за частичните избори за кмет на община Гърмен, насрочени на 29 септември 2013 г. в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Костадинка Георгиева Богданова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мустафа Абдулраманов Куртев
СЕКРЕТАР: Асие Рафетова Гадирова
ЧЛЕНОВЕ: Анелия Янчева Бусарова
Иван Петров Попов
Йорданка Стойкова Ралева
Мехмед Джалилов Бакалов
Росен Сталинов Соленков
Екатерина Николова Татанова
Феим Феимов Османов
Олег Илиев Милев
Мелина Георгиева Донкова
Искрен Албенов Шишков
Орхан Алилов Гавазов
Емил Асенов Стругов
Стефка Спасова Лукова

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения