Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2802-МИ
София, 3 септември 2013 г.

ОТНОСНО: отхвърляне на решение за назначаване на Преброителна комисия за произвеждане на частичен избор за кмет на община Гърмен, област Благоевград, на 29 септември 2013 г.

Постъпило е предложение от Костадин Дурчов - заместник-областен управител на област с административен център гр. Благоевград с вх. 765 от 26.08.2013 г. за назначаване на Преброителна комисия за произвеждане на частичен избор за кмет на община Гърмен, област Благоевград, на 29 септември 2013 г.

На основание § 114 от ПЗР на ЗИД на ИК и в изпълнение на т. 2 на Решение № 2781-МИ от 19 август 2013 г. на ЦИК относно назначаване на преброителна комисия за произвеждане на частичен избор за кмет на община Гърмен на 29 септември 2013 г. са се провели консултации за състав на комисията. Представителите на парламентарно представените партии и коалиции от партии не са постигнали споразумение за състав на Преброителна комисия. След проведените консултации на 22 и 23 август 2013 г. са постъпили предложения за поименен състав на комисията, както следва: от ПП „ГЕРБ" за назначаване на състав на комисията по чл. 233, ал. 7 от ИК в два варианта - от 6 или от 8 членове, като и в двата случая партията е поискала председателското и заместник-председателското място на ПК да бъдат предоставени на нейните представители; от КП „Коалиция за България" предложение за 5 членове на Преброителната комисия, от които един председател и един заместник-председател и за една резерва; от ПП „ДПС" предложението е за секретар, двама членове и за две резерви; от ПП „НДСВ" предложението е за един член; от КП „Синята коалиция" предложението е за един член; ПП „Атака" не е участвала в преговорите и не е направила предложение.

Към предложенията на КП „Коалиция за България", ПП „ДПС", КП „Синята коалиция" няма приложени копия от дипломите за завършено висше образование. Декларацията по чл. 16, ал. 2 от ИК към предложението на ПП „НДСВ" е сканирана.

На 3 септември 2013 г. са постъпили потвърждения от ПП „ГЕРБ" и ПП „ДПС", че направените от тях предложения се отнасят за преброителна комисия в община Гърмен за изборите на 29 септември 2013 г. Потвърждението на ПП „ГЕРБ" е за 8 членове. Постъпили са и копия от дипломите за завършено висше образование на пет от предложените членове от КП „Коалиция за България" и на предложенията на ПП „ДПС" и на КП „Синята коалиция".

В заседание на 3 септември 2013 г. на основание чл. 30 и 31 от ИК, § 114, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ИК и т. 3 във връзка с т. 2 от Решение № 2781-МИ от 19 август 2013 г. на ЦИК е направено предложение за състав на преброителната комисия, както следва: председател от КП „Коалиция за България", заместник-председател от ПП „ГЕРБ", секретар от ПП „ДПС" и по пет членове на ПП „ГЕРБ", четири членове на КП „Коалиция за България" и двама членове на ПП „ДПС", както и по един член от ПП „НДСВ" и КП „Синята коалиция". Този състав е съобразен с представителството на политическите партии и коалициите от партии в 42-то Народно събрание и т. 3 на Решение № 2781-МИ от 19 август 2013 г. на ЦИК.

При проведеното гласуване предложението не е подкрепено от две трети от участващите в заседанието членове на ЦИК - за са гласували 6 членове, против - 8.

Предвид изложеното и на основание чл. 20, ал. 2, изр. второ от ИК и § 114, ал. 1 и 2 от ПЗР на ЗИД на Изборния кодекс е налице решение за отхвърляне, поради което Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

ОТХВЪРЛЯ назначаването на Преброителна комисия в община Гърмен за частичните избори за кмет на община Гърмен, насрочени на 29 септември 2013 г. в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Олег Илиев Милев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Костадинка Георгиева Богданова
СЕКРЕТАР: Асие Рафетова Гадирова
ЧЛЕНОВЕ: Анелия Янчева Бусарова
Йорданка Стойкова Ралева
Мустафа Абдулраманов Куртев
Иван Петров Попов
Мехмед Джалилов Бакалов
Росен Сталинов Соленков
Силвия Албенова Хаджиева
Мелина Георгиева Донкова
Рафие Юзеир Кади
Искрен Албенов Шишков
Орхан Алилов Гавазов
Емил Асенов Стругов
Стефка Спасова Лукова

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2918-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2917-НС / 30.11.2023

    относно: обявяване на Вениамин Иванов Воденичаров за народен представител от Двадесет и пети изборен район – София, в Четиридесет и деветото Народно събрание

  • всички решения