Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2800-МИ
София, 24 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Мемиш Мустафов Мустафов – кандидат за общински съветник в община Каварна от листата на ПП „РЗС“, срещу решение № 122 от 20.10.2015 г. на ОИК – Каварна

Постъпила е жалба с вх. № МИ-15-1523 от 22.10.2015 г. от Мемиш Мустафов Мустафов – кандидат за общински съветник в община Каварна от листата на ПП „РЗС“, срещу решение № 122 от 20.10.2015 г. на ОИК – Каварна. С обжалваното решение ОИК – Каварна е отхвърлила като неоснователна жалбата на Мемиш Мустафов Мустафов за заличаване регистрацията на независимия кандидат за общински съветник Цонко Здравков Цонев поради нарушаване на Решение № 1632-МИ/31.08.2015 г. на ЦИК и разпоредбите на чл. 42, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 161 от ИК.

Жалбата е постъпила в Централната избирателна комисия по електронна поща на 22.10.2015 г. чрез ОИК – Каварна. Към жалбата са приложени – решение № 122/20.10.2015 г., жалба вх. № 3/19.10.2015 г. на Мемиш Мустафов Мустафов; писмо с изх. № 186/19.10.2015 г. на ОИК – Каварна, адресирано до КАВАРНА САТ, с което е изискано информация за датата на която е направен записът и времето на излъчване на агитационния клип; писмо от КАВАРНА САТ вх. № 162/20.10.2015 г. на ОИК – Каварна и копие от бр. 38/19.10.2015 г. на в. „Факел“.

Жалбоподателят счита, че решение № 122/20.10.2015 г. на ОИК – Каварна, е неправилно и незаконосъобразно, тъй като със същото ОИК – Каварна не е взела предвид решение № 1632-МИ от 31.08.2015 г. на ЦИК, както и разпоредбата на чл. 161 от ИК, във връзка с чл. 42, ал. 2 от ЗМСМА по отношение на независимия кандидат за общински съветник Цонко Цонев. В жалбата се излагат доводи, че е налице несъвместимост между качеството кмет и кандидат за общински съветник Цонко Цонев, с оглед обстоятелството, че същият е продължил да изпълнява функциите си на кмет по време на предизборната си кампания.

Жалбата е подадена в срок и от надлежна страна, предвид което е допустима. Разгледана по същество същата се явява неоснователна.

Централната избирателна комисия, след като се запозна със жалбата и приложените към нея доказателства, приема за установено следното:

По силата на разпоредбата на чл. 161, ал. 2 от ИК кандидат за общински съветник, в т.ч. и независимият кандидат, който заема държавна служба, задължително ползва отпуск за дните през които в работно време е участвал в мероприятия на предизборната кампания. Разпоредбата на чл. 161, ал. 2 от ИК е развита и в т. 51 от Решение № 1632-МИ от 31.08.2015 г. на ЦИК.

С оглед така установеният статут на кандидатите за общински съветници не може и не следва да се възприема за правилно оплакването на жалбоподателя, че е налице несъвместимост между качеството кмет и кандидат за общински съветник. В тази връзка правилно, обосновано и законосъобразно ОИК – Каварна е отхвърлила жалбата на Мемиш Мустафов Мустафов с която се иска заличаването на регистрацията на независимия кандидат Цонко Цонев. В допълнение следва да се има предвид и обстоятелството, че по повод същата по същество жалба от същия кандидат за общински съветник – Мемиш Мустафов Мустафов, която е била подадена на 14.10.2015 г. и вписана в регистъра на жалбите и сигналите на ОИК – Каварна с вх. рег. № 139/14.10.2015 г., ОИК – Каварна се е произнесла с решение № 115/15.10.2015 г., което е влязло в сила.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 26 във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Мемиш Мустафов Мустафов – кандидат за общински съветник в община Каварна от листата на ПП „РЗС“, срещу решение № 122 от 20.10.2015 г. на ОИК – Каварна като неоснователна.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения