Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 280-НС
София, 22 юни 2021 г.

ОТНОСНО: жалба от коалиция ГЕРБ-СДС, представлявана от Бойко Методиев Борисов, чрез Цветомир Петров Паунов за нарушение по чл. 182, ал. 1 от Изборния кодекс

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № НС-10-258/18.06.2021 г. от Коалиция ГЕРБ-СДС, представлявана от Бойков Методиев Борисов, чрез пълномощника Цветомир Петров Паунов. Към жалбата е приложено пълномощно в полза на Цветомир Петров Паунов с право да подава жалби относно нарушения на изборния процес в изборите за народни представители, насрочени за 11 юли 2021 г.

В жалбата се съдържат оплаквания, че министър-председателят Стефан Янев и министри от служебното правителство на президента Румен Радев, под формата на отчет за работата им до момента, по време на предизборната кампания за насрочените на 11 юли 2021 г. избори за народни представители, грубо нарушават забраната на чл. 182, ал. 1 от Изборния кодекс (ИК). В жалбата се твърди, че нарушението се изразява в „множество изказани и недоказани твърдения и изявления” както на министър-председателят, така и на министрите Бойко Рашков и Асен Василев, които по своята същност представляват предизборна агитация по смисъла на § 1, т. 17 ИК, която се осъществява от министър-председателя Стефан Янев чрез „твърдения и изявления, които съдържат призив за подкрепа в полза на други политически партии, уронват престижа на предходното управление на ГЕРБ и са директен призив на неподкрепа на регистрираната в настоящите избори коалиция ГЕРБ-СДС“. С жалбата е направено искане министър-председателят Стефан Янев и министрите Бойко Рашков и Асен Василев да бъдат санкционирани по чл. 480 ИК по предвидения в чл. 496 ИК ред за нарушение на забраната на чл. 182, ал. 1 ИК. В жалбата не се сочат данни за мястото и времето на извършване на нарушението. Описани са линкове, които обаче не могат да бъдат отворени, за да се установи съдържанието им.

Подадената жалба е допустима, доколкото е подадена от упълномощен представител на коалиция, регистрирана за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. и в нея се съдържат оплаквания за нарушаване на правилата за провеждане на предизборната кампания. Разглеждана по същество жалбата е неоснователна.

Съгласно разпоредбата на чл. 182, ал. 1 ИК не се допуска предизборна агитация в държавни и общински учреждения, институции, държавни и общински предприятия и в търговски дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала. За да е налице нарушение на забраната по чл. 182, ал. 1 от Изборния кодекс е необходимо да е установено извършването на предизборна агитация в държавни и общински учреждения, институции, държавни и общински предприятия и в търговски дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала. Съгласно разпоредбата на § 1, т. 17 от ДР на ИК „Предизборна агитация“ е призив за подкрепа или за неподкрепа на кандидат, партия, коалиция или инициативен комитет при участие в избори. За да е налице предизборна агитация, е необходимо да е отправен директен призив за подкрепа или за неподкрепа на кандидат, партия, коалиция или инициативен комитет при участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. В този смисъл е константната съдебна практика. От съдържанието на посочените в жалбата цитати от изявления е видно, че същите не съдържат директен призив за подкрепа на някои от регистрираните кандидати, партии, коалиции или инициативен комитет за участие в изборите за народни представители или за неподкрепа на коалицията, подала жалбата. Посочените изявления съдържат единствено информация, огласена от работата на служебното правителство публично при представяне на неговия отчет. Субективните оценки и анализи на политически политолози и преподаватели по политически комуникации, съдържащи се в една от публикациите, посочени в жалбата, са без правно значение за преценката относно съставомерността на посоченото деяние и наличието на извършено нарушение по чл. 182, ал. 1 ИК. След като не са налице данни министър-председателят Стефан Янев и министрите Бойко Рашков и Асен Василев да са извършили предизборна агитация, то не са налице предпоставките за установяване на нарушение по чл. 182, ал. 1 от Изборния кодекс, а жалбата следва да се отхвърли като неоснователна.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалба с вх. № НС-10-258/18.06.2021 г. от коалиция ГЕРБ-СДС, представлявана от Бойков Методиев Борисов, чрез пълномощника Цветомир Петров Паунов.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

РМ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2596-МИ / 04.10.2023

    относно: регистрация на сдружение „ИСТИНАТА ЗА СТАРА ЗАГОРА“ за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

  • № 2595-МИ / 04.10.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Черноочене, област Кърджали

  • № 2594-МИ / 04.10.2023

    относно: условията и реда за участие на застъпници на кандидатите в кандидатските листи на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

  • всички решения