Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 280-ЕП
София, 9 май 2019 г.

ОТНОСНО: нарушение на чл. 205, ал. 1 и 2 ИК, извършено от доставчика на медийни услуги „Инвестор.бг“ АД

В Централната избирателна комисия е постъпил сигнал от Съвета за електронни медии с вх. № ЕП-20-226 от 08.05.2019 г. за извършено нарушение от доставчика на медийни услуги „Инвестор.бг“ АД. Твърди се, че в Новините Он Ер в 18.30 ч. на радио България Он Ер е представено социологическо изследване на агенция „Алфа Рисърч“. Сигналът е изпратен за преценка относно наличие на нарушение на чл. 205, ал. 1 ИК.

Към сигнала е приложен 1 бр. електронен носител със запис на Новините Он Ер в 18.30 ч., излъчено на 03.05.2019 г.

Централната избирателна комисия установи, че в приложения запис на предаването Новините Он Ер, предоставено за разпространение на 03.05.2019 г. в радио България Он Ер, се оповестява социологическо изследване на агенция „Алфа Рисърч“, по повод изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., направено по-малко от месец преди изборите, като подреждат приоритетни позиции на БСП с минимален аванс 0.5%, следвана от ГЕРБ, ДПС, ВМРО и Обединена Демократична България с 4,25%. Липсва информация за възложителя на допитването и за източниците на финансирането му, която трябва да се представя пълно и ясно веднъж в началото и веднъж в края на материала или представянето.

Съгласно справка на интернет страницата на Съвета за електронни медии „Инвестор.бг“ АД, с адрес: гр. София 1500, бул. „Брюксел“ № 1, ЕИК 130277328, е представлявано от Виктория Емилова Миткова – изпълнителен директор.

Централната избирателна комисия приема, че доставчикът на медийната услуга „Инвестор.бг“ АД не е спазил изискванията на чл. 205, ал. 1 и 2 ИК.

Съгласно чл. 205, ал. 1 от Изборния кодекс от деня на обнародването в „Държавен вестник“ на Указ № 53 на Президента на републиката от 20.03.2019 г. за насрочване на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., (обн. ДВ, бр. 24/22.03.2019 г.) до изборния ден включително всяко огласяване на резултати от допитвания до общественото мнение или на социологически проучвания по повод на изборите, извършено чрез медийна услуга или по друг начин, трябва да съдържа информация за възложителя на допитването или проучването, за организацията, която го е извършила и за източниците на финансирането му. Съгласно разпоредбата на чл. 205, ал. 2 ИК информацията се предоставя пълно и ясно, като в печатен или друг текстови материал е в обособено поле на видно място и заема не по-малко от 5 на сто от общата площ на материала, а в аудио- и аудио-визуални материали, излъчени по електронните медии или в представяне пред публика – веднъж в началото и веднъж в края на материала или представянето.

Налице е фактическият състав на нормата на чл. 205, ал. 1 и 2 ИК. В Новините Он Ер на Радио България Он Ер, и в 18.30 ч., излъчено на 03.05.2019 г. се оповестява социологическо изследване на агенция „Алфа Рисърч“, по повод изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., без да съдържа информация за възложителя на допитването и за източниците на финансирането му, която трябва да се представя пълно и ясно веднъж в началото и веднъж в края на материала или представянето. Неизпълнението на това задължение представлява нарушение, за което е предвидено административно наказание.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 23 и т. 26 и чл. 475 във връзка с чл. 205, ал. 1 и 2, чл. 496, ал. 2, т. 1 и чл. 498 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение на чл. 205, ал. 1 и 2 ИК, изразяващо се в огласяване на резултати от социологическо изследване по повод на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., в предаването Новините Он Ер на Радио България Он Ер, без да съдържа информация за възложителя на изследването и за източниците на финансирането му веднъж в началото и веднъж в края на предаването, извършено от доставчика на медийна услуга „Инвестор.бг“ АД, с ЕИК 130277328, адрес гр. София 1500, бул. „Брюксел“ № 1, представлявано от изпълнителния директор Виктория Емилова Миткова, ЕГН ………..

ОПРАВОМОЩАВА председателя на Централната избирателна комисия да състави акт за установеното нарушение на „Инвестор.бг“ АД, с ЕИК 130277328, адрес гр. София 1500, бул. „Брюксел“ № 1, представлявано от изпълнителния директор Виктория Емилова Миткова, ЕГН ………...


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения