Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 280-ЕП
София, 3 май 2014 г.

ОТНОСНО: жалба от Васил Иванов Драганов, упълномощен представител на председателя на „Коалиция за България“, срещу Решение № 16-ЕП/28.04.2014 г. на РИК в Шести район – Врачански, за назначаване на СИК в община Борован, област Враца, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България

Постъпила е жалба по електронната поща с вх. № ЕП-15-108 от 30.04.2014 г. на ЦИК от Васил Иванов Драганов, упълномощен представител на председателя на „Коалиция за България", срещу Решение № 16-ЕП/28.04.2014 г. на РИК в Шести район - Врачански, за назначаване на СИК в община Борован, област Враца, за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Според жалбоподателя разпределението на ръководните места в съставите на СИК на територията на община Борован, извършено от РИК с обжалвания акт, е незаконосъобразно и несправедливо. Твърди се, че РИК е назначила от „Коалиция за България" трима председатели и един секретар на СИК, срещу трима председатели и шест секретари за „ГЕРБ". Прави се искане ЦИК да се произнесе с решение по законосъобразното и паритетно разпределение на ръководните места в СИК в община Борован.

Към жалбата са приложени: заверени копия от пълномощно, с което жалбоподателят Васил Драганов е упълномощен от представляващия коалицията Сергей Станишев да представлява „Коалиция за България" и решение от 29.03.2013 г. за образуване на коалицията. Районната избирателна комисия е изпратила ведно с жалбата и цялата административна преписка по издаване на оспореното решение. В представеното копие от решението на РИК са отбелязани датата и часът на обявяването му, но не са отбелязани датата и часът на сваляне от определеното от РИК място за обявяване на решенията. Доколкото обаче обжалваното решение е обявено на 28.04.2014 г. в 17,00 ч., а жалбата е постъпила в РИК на 30.04.2014 г. в 13,40 ч.

Централната избирателна комисия намира жалбата за допустима като подадена в срок, от лице с правен интерес и срещу подлежащ на обжалване акт на Районна избирателна комисия в Шести район -Врачански, а разгледана по същество за основателна.

Производството по назначаване на СИК е уредено в чл. 89, ал. 1, чл. 91 и 92 от ИК, като с подробни указания се е произнесла и Централната избирателна комисия с Решение № 97-ЕП от 8 април 2014 г. и методиката към него по отношение на квотното разпределение на местата в съставите на СИК в полза на съответните партии и коалиции. Видно от представената преписка при вземане на атакуваното решение РИК не е спазила предписаната от закона и решението на ЦИК методика по назначаване на СИК на територията на община Борован. От представената преписка се установява следната фактическа обстановка: проведени са консултации за назначаване на СИК при кмета на община Борован на 17.04.2014 г. с представители на парламентарно представените партии и коалиции и представители на Синята коалиция. На консултациите участниците са представили документите по чл. 91, ал. 4 от ИК. Постигнали са съгласие по отношение на броя на членовете на СИК съобразно Решение № 97-ЕП от 8 април 2014 г. на ЦИК и методиката към него, но не е постигнато съгласие между представителите на „ГЕРБ" и „Коалиция за България" по отношение на разпределението на ръководните постове на СИК по секции. В община Борован са образувани 10 избирателни секции. Политическа партия „ГЕРБ" е направила предложение, с което е поискано назначаването на председатели в 4 секции, зам.-председатели в 2 секции и секретари в 4 секции. „Коалиция за България" е направила предложение, с което е поискано назначаването на председатели в 3 секции, зам.-председатели - няма предложение и секретари в 7 секции. Политическа партия „ДПС" е направила предложение, с което е поискано назначаването на председател в една секция, зам.-председател в 3 секции и секретар в 2 секции.

С оспореното решение РИК е назначила СИК при условията на непостигнато съгласие между участниците в консултациите. Решението на РИК е постановено при наличието на изискуемия кворум - присъствали са 15 членове на РИК, като „ЗА" решението са гласували 10 от членовете на комисията, а „против" 5 от членовете на комисията. При постановяване на решението РИК не е съобразила Решение № 97-ЕП от 8 април 2014 г. на ЦИК и методиката към него за разпределение на ръководството в СИК. Съгласно указанията в т. 24, буква „б" от Решение № 97-ЕП от 8 април 2014 г. на ЦИК в случаите на непостигнато съгласие при консултациите РИК назначава съставите на СИК, съобразявайки се с предложенията на партиите и коалициите и спазвайки методиката за съотношението между тях.

В случая съобразно предложението на ПП „ГЕРБ" са заявени и назначени: четирима председатели - във 2, 3, 6 и 7 СИК, като първите три искания са удовлетворени - не е назначен председател в СИК № 7; двама зам.-председатели - СИК № 9 и 10 - не са назначени; четирима секретари - СИК № 1, 4, 5 и 8 - назначени са шест - освен заявените още двама секретари в СИК № 7 и 9.

С предложението на „Коалиция за България" са заявени: трима председатели - СИК № 3, 4 и 6, а са назначени четири - СИК № 1, 5, 8 и 10; заместник-председатели не са заявени - назначени са четири - СИК  3, 4, 6 и 7; седем секретари -СИК № 2, 5, 7, 8, 9 и 10 - назначен е един -СИК № 2.

От анализа на документите по преписката се установява, че при назначаване на ръководствата на СИК РИК се е съобразила с 8 от 10-те предложения на ПП „ГЕРБ", а за „Коалиция за България" РИК се е съобразила с 1 от 10-те предложения.

Обстоятелството, че ПП „ДПС" и ПП „Атака" са получили ръководни места повече от предложените не е предмет на жалбата, поради което ЦИК няма основание да прави промени в тази част на оспореното решение и следва да извърши промени единствено по разпределението на ръководните места между ПП „ГЕРБ" и „Коалиция за България". С оглед на изложеното жалбата следва да бъде уважена.

Предвид горното и на основание чл. 73, ал. 1 във връзка с чл. 89, ал. 1, чл. 91 и чл. 92 от ИК от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ИЗМЕНЯ Решение № 16-ЕП/28.04.2014 г. и Приложение № 1, неразделна част от решението на РИК в Шести район - Врачански, за назначаване на СИК в община Борован, област Враца, за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. в частта, с която са назначени СИК № 7 и СИК № 9, като назначава:

ТАНЯ ПЕТРОВА ЦВЕТКОВА, ЕГН ..., за секретар на СИК № 7;

ВИКТОРИЯ ВАСИЛЕВА МАНДИНСКА, ЕГН ... за заместник-председател на СИК № 7;

КРАСИМИРА ДИМИТРОВА НЕДКОВА, ЕГН ... за секретар на СИК № 9;

ЕЛКА ИВАНОВА НИКОЛОВА, ЕГН ... за заместник-председател на СИК № 9;

Задължава РИК в Шести район - Врачански, веднага след влизане в сила на решението да издаде нови удостоверения и анулира вече издадените.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3343-ЕП/НС / 21.05.2024

    относно: реда за образуване на секции за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3342-ЕП/НС / 21.05.2024

    относно: определяне на изпълнител по обществена поръчка в процедура на договаряне без предварително обявление за изработка и доставка на хартиени бюлетини за гласуване и ролки със специализирана хартия за бюлетини от машинно гласуване при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. по обособени позиции

  • № 3341-ЕП/НС / 21.05.2024

    относно: промяна в състава на Районна избирателна комисия в Двадесет и девети изборен район – Хасковски

  • всички решения